Sanders Smoke Cleaner

Foto: Sanders Smoke Cleaner

Proces Sander ApS har med tilskud fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljøministeriet, fået muligheden for at gennemføre og realisere et projektforløb, med det formål at realisere et designforløb, sammen med en fysisk installation af projektudstyr på en brændeovn fra Jøtul A/S. Dette med henblik på at gennemføre tests og tilpasningsforløb, med demonstration af løsningens effektivitet og stabilitet til at kunne bruges på rensning af røggasemissioner.

I Danmark har indsatsen mod brænderøg fokuseret på at udskifte ældre ovne med nye ovne, der lever op til krav om lavere partikelemission, målt i gram i forhold til indfyret kg brænde. Dog er der store variationer i udledningen af dioxiner og furaner fra nye anlæg, hvor målinger på nye brændeovne viser udledninger på 0,1 til 146 ng I-TEQ/kg træ.

 

Røgrensningsenheden

Proces Sander ApS har igennem en årrække arbejdet på at færdigudvikle ny systemløsning for rensning af røggasemissioner fra brændeovne, træpillefyr o. lign. bioafbrænding i direkte tilslutning til brændeenhedernes system.  Projektets målsætning og formål har været at identificere et egnet projektsted, hvor det kunne være muligt at opbygge og implementere alt relevant udstyr, med brændeovnsinstallationen i en container og skorsten inklusiv røgrensningsenheden uden for containeren. Dette med en klar målsætning om at opbygge et fuldskala set-up og installation, for test og afprøvning af den samlede løsning.  Business-casen i selve løsningen er med udgangspunkt i en operationel besparelse af brændsel, som forbrugerne vil kunne opnå ved at investere i løsningen, samt fjernelse af store mængder af de farlige emissioner / partikler fra røggasserne, før de kommer ud i atmosfæren. Forventningerne i projektet har desuden været opdelt i flere delmål, men hvor den væsentligste målsætning har været at kunne realisere, implementere, teste og bevisføre løsningen som et stabilt operationelt fungerende system.

Den nyudviklede Sander Smoke Cleaner bygges, så den er rumluftsuafhængig. Dvs. at al luft til brændeovnen forvarmes og tilføres gennem en balanceret røgkanal, og stort set ingen luft kommer fra stuen. Forvarmningen af forbrændingsluften betyder at forbrændingstemperaturen bliver højere og forbrændingen dermed renere, således at brændslet bliver bedre udnyttet. Før åbning af brændeovnslugen i forbindelse med optænding og indfyring skabes yderligere undertryk i forbrændingskammeret ved tryk på en knap. Hermed undgås det at sundhedsskadelig røg trænger ud i stuen og tilstødende rum. 

 

Nyhedsværdig og effekt

Det er nyt at kunne rense røgen effektivt for både primære og især sekundære partikler - både fine og ultrafine - fra brændeovne, pejse, pillefyr o.a. mindre biomassefyrede anlæg.

DTU Environment har i 2016 foretaget sammenlignende målinger af effektiviteten af nærværende posefilter hhv. et elektrostatisk filter, hvor effekt for alle målinger viser at posefiltret renser bedre end det elektrostatiske filter:

  Ultrafine partikler, PM0,1  Fine partikler, PM2,5  Sod, EC Organisk kulstof, OC 
Elektrostatisk filter 0 %  87 %  98,5 %       74 %
Posefilter  98,7 %  94 % 99,6 % 85 %

Resultaterne fra projektet kan læses i rapporten:

Funktionstest og Demonstration af Sanders Smoke Cleaner filter til Brændeovn

 

Proces Sander ApS har ydermere udarbejdet en video omkring projektet, der kan ses via. nedenstående link:

Video Sanders Smoke Cleaner 2023

 

Yderligere oplysninger:

Kontakt MUDP-sekretariatet på mail:

Obfuscated Email

Eller telefon: 

+45 72 54 40 00