Store forventninger til CO2 baseret køling

Den danske virksomhed Advansor har med støtte fra Miljøstyrelsen udviklet en kølingsmetode, der udelukkede baserer sig på CO2. Miljøfordelene er store og markedet lovende.

”CO2 køling er ”end of the journey” for de mange problemer, der har knyttet sig til kølesystemer. Vi har fundet en kølemetode, som bygger på naturlige kølemidler, der ikke udleder ozonnedbrydende gasser eller kraftige drivhusgasser, ikke er giftige, ikke bruger brandfarlige væsker, kræver mindre energi og kan placeres hvor som helst.” 

Torben M. Hansen, direktør i Advansor Energisystemer, er ualmindeligt sikker i sin sag. Han har også sin faglige baggrund i orden. Han og medstifteren af Advansor, Kim G. Christensen, arbejdede i over ti år med at udvikle CO2 baserede køleanlæg på Teknologisk Institut, før de i 2006 stiftede Advansor. Timingen er også i orden: I 2010 skal det ozonnedbrydende kølemiddel HFCH være endeligt udfaset i Danmark. Markedet for bæredygtige alternativer er kæmpestort – Norden og det øvrige Europa forventes at følge efter.

Ozonnedbrydende gasser og brandfarlige væsker
Køling er andet og mere end det, der foregår i hjemmets køleskab og fryser. Køling indgår bl.a. i fødevareproduktion, lagring og salg, i den farmaceutiske industri, sprøjtestøbning i plast, i kontorernes klimaanlæg og i serverrum. Den omfattende anvendelse af køling indebærer, at miljøeffekten af teknologien potentielt er meget betydelig.
Kølesystemer har traditionelt baseret sig på gasserne CFC og HCFC. De to gasser har den ekstremt negative miljøeffekt, at de i forskelligt omfang nedbryder ozonlaget. Derudover har de en kraftig drivhuseffekt. CFC har været forbudt i EU siden 1995, mens HCFC er under udfasning. I Danmark skal HCFC være helt udfaset i 2010.
De ozonnedbrydende gasser er i de senere år i stort omfang blevet erstattet af ikke-ozonnedbrydende kølemidler. Det drejer sig dels om gasserne af typen HFC, dels om kulbrinter. De to alternativer er imidlertid ikke uden problemer: HFC har en kraftig drivhuseffekt og er omfattet af Kyoto Protokollen,  og kulbrinterne er giftige og brandfarlige. Derfor har man længe arbejdet på at udvikle et tredje og holdbart alternativ.

CO2 er det langtidsholdbare alternativ
Det holdbare alternativ er at basere køling på CO2. CO2 nedbryder ikke ozonlaget og da der er tale om meget små mængder i forhold til andre udledninger af CO2, er drivhuseffekten minimal. Derudover har CO2 to meget vigtige fordele sammenlignet med kulbrinte; det er ugiftigt og ikke-brændbart. Derfor behøver der ikke at etableres særlige alarmer, nødventilation, brandsikring m.v. Endnu mere vigtigt betyder det, at de CO2 baserede kølesystemer kan opstilles alle de steder, hvor der i dag står HFCH- og HFC-baserede køleanlæg.
Energimæssigt er CO2-anlæg også en god ide. Målinger viser at anlæggene sparer 10-20% strøm sammenlignet med traditionelle supermarkedsanlæg. Noget lignende gør sig gældende på komfortkøleområdet, men det er ikke officielt dokumenteret endnu.

Forarbejdet støttet af Miljøstyrelsen
Danmark er internationalt ledende i udviklingen af miljøvenlige kølemetoder og Miljøstyrelsen har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af CO2 baseret køling. Med økonomisk støtte til bl.a. en foranalyse og et demonstrationsanlæg har Miljøstyrelsen bidraget til, at Advansor i dag producerer komfortkøleanlæg, der udelukkende er baseret på CO2. Anlægget kan bl.a. benyttes i kontorer, serverrum og i forskellige dele af industriel produktion. Derudover er Advansor blandt de internationalt førende producenter af rent CO2 baserede køleanlæg til supermarkeder.
Udvikling af alternativer til HFC har været støttet af Miljøstyrelsen bl.a. med henblik på at sikre, at de danske regler om udfasning af HFC kan blive effektueret i praksis. Der blev indført forbud mod mere end 10 kg HFC pr. køleanlæg fra 1. januar 2007.

Hurtig udbredelse på supermarkedsområdet
CO2-køling anvendes i dag i supermarkedskæderne Superbest, Dansk Supermarked, Kvickly og Brugsen ligesom Advansor's komfortkøleanlæg er opstillet hos en række større virksomheder, bl.a. Danisco og Nordea. Salget vokser hurtigt inden for supermarkedsområdet, mens væksten foreløbig er mere moderat på andre områder. Den væsentligste barriere er købsprisen. CO2-anlæg er 30-40% dyrere end de billigste HFC anlæg og så er det ikke altid argument nok, at merudgiften hurtigt hentes hjem i kraft af energibesparelsen. Som Torben M. Hansen siger; ”Vi er med i startbudgettet, men når der skal spares, går det tit udover køleløsningen”.

Danmark, Norden og resten af Europa
Selvom væksten på CO2 komfortkøleanlæg aktuelt er moderat, er Torben M. Hansen fortrøstningsfuld. I 2010 skal HCFC gasserne være endeligt udfaset i Danmark og det betyder, at et stort antal anlæg skal udskiftes. Det er oplagt at vælge CO2 som kølemiddel frem for HFC eller kulbrinte. Ikke kun af hensyn til miljøet, men også fordi CO2 ikke er brandfarligt eller giftigt. Det betyder, at CO2 anlæg kan opstilles på de samme steder og betingelser som de anlæg, de skal erstatte. Det gør det nemt at skifte det gamle anlæg ud.
Torben M. Hansen forventer at de øvrige nordiske lande vil beslutte at følge det danske eksempel og udfase HFCH inden for få år. Norge har allerede indført en afgift, der er større end den danske. Det samme vil ske i andre dele af Europa på lidt længere sigt. Til den tid vil Advansor og andre innovative danske kølevirksomheder ifølge Torben M. Hansen stå stærkt: ”I kraft af en fremsynet miljølovgivning får vi et forspring på fem til ti år. For de store udenlandske producenter kan det ikke betale sig at udvikle CO2-anlæg til det lille danske marked. Det er os, som er i spidsen her. Og derfor bliver det igen danske virksomheder, der internationalt er forrest med miljøeffektiv teknologi på køleområdet”.

Fakta om Advansor Energisystemer
Advansor Energisystemer udvikler, producerer og sælger bæredygtige termiske systemer til varme og kuldefremstilling i kraftvarmeværker, fødevareforarbejdende industri, kemisk industri, luftkonditionering af kontorbyggeri og køling i supermarkeder. Advansor er stiftet 2006 af Kim G. Christensen og Torben M. Hansen, der begge har en fortid som ledende medarbejdere ved Teknologisk Institut. Virksomheden beskæftiger 7 personer og havde i 2007/8 en omsætning på 12 millioner.

Fakta om kølemedier
Et kølemedie er en væske, der anvendes i et kølesystem, f.eks. i et køleskab eller en fryser. Kølemediet er kølesystemets "arbejdsmedie", som transporterer varme ud ad køleskabet, hvorved der skabes kulde i skabet. Kølemediet anvendes i et lukket system.
Miljømæssige egenskaber
De væsentligste miljømæssige problemer er, at flere af de stoffer, der anvendes (eller har været anvendt), nedbryder ozonlaget i stratosfæren og/eller er kraftige drivhusgasser. De væsentligste stoffer, der anvendes i køleanlæg  på danske marked, er:

• HCFC, som er under udfasning
• HFC, som er under delvis udfasning
• Kulbrinter, (som fx  findes i alle  køleskabe og frysere  til husholdningsbrug på det danske marked)
• Ammoniak, som anvendes i større industrielle køleanlæg
• CO2 (Kuldioxid), som formodentlig vil optræde i en række fremtidige køleanlæg.

Læs mere om ozonlagsnedbrydende stoffer

Læs mere

Advansor Energisystemer: www.advansor.dk

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.