Persondata og MUDP

Orientering efter databeskyttelsesforordningen

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine person­oplysninger

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger med henblik på behandling af ansøgninger om tilskud til MUDP. Dette omfatter navnlig behandling til følgende formål: 

  • Løbende administration og kontrol i forbindelse med tildeling af tilskud fra MUDP
  • Offentliggørelse af data ved opnåelse af tilskud

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sags­behandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger med hjemmel i såvel lovbekendtgørelse som bekendtgørelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram[1]. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.

Vi behandler CPR-numre med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens[2] § 11, stk. 1.

Miljøstyrelsen behandler eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1 litra e. Miljøstyrelsen er bl.a. forpligtet til at journalisere dine personoplysninger efter offentlighedslovens regler.

Indsamling og kategorier af personoplysninger
Ud over de oplysninger, du selv meddeler Miljøstyrelsen, modtager vi personoplysninger om dig fra følgende kilder:

Miljøstyrelsen behandler de oplysninger, som er indeholdt i din ansøgning.  Dette omfatter navnlig følgende oplysninger:                          

  • Navn og kontaktoplysninger på dig samt evt. ansatte, herunder CV-oplysninger, CPR-nr., CVR-nr., bankoplysninger, kontaktpersoner, eksterne rådgivere m.v., som fremgår af ansøgningen
  • Oplysninger om hvorvidt du er fritaget for digital post eller ej

Modtagere eller kategorier af modtagere
Miljøstyrelsen videregiver personoplysninger til eksterne konsulenter i forbindelse med indhentelse af faglig vurdering af ansøgningerne. Disse oplysninger omfatter blandt andet navn, CPR-nr., CVR-nr., kontaktoplysninger på dig og evt. ansatte, herunder CV-oplysninger samt bankoplysninger. Samtidig videregiver Miljøstyrelsen bankoplysninger for ansøgere og modtagere af tilskud under MUDP-loven til Økonomistyrelsen og SKAT. Miljøstyrelsen overlader endvidere dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT. 

Opbevaring af dine personoplysninger
Miljøstyrelsen behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som Miljøstyrelsen behandler om dig. Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Miljøstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Efter artikel 16 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17 i særlige tilfælde ret til at slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger.  Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

De heri angivne rettigheder kan kun anvendes af fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber med fysiske personer som deltagere, samt udenlandske selskabskonstruktioner, der efter gældende dansk ret sidestilles hermed. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Miljøstyrelsen, jf. nedenfor. 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til Miljøstyrelsens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 72 54 44 66, på e-mail Obfuscated Email eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.  

Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på telefon 72 54 40 00, på e-mail Obfuscated Email eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver. 

Klage til Datatilsynet
Du kan klage over Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet via de kontaktoplysninger som fremgår af Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller fra din digitale postkasse på borger.dk.

 

[1] Lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram samt Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.  1092 af 9. september 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

[2] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.