Miljøstyrelsens persondatapolitik

Databeskyttelsesforordningen forudsætter, at der vedtages en persondatapolitik, som sikrer overholdelse af persondataforordningen.

Beskyttelse af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger kræver, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at forordningens krav opfyldes. For at kunne påvise overholdelse af forordningen skal MST vedtage interne politikker og gennemføre foranstaltninger, som lever op til principperne om databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger, herunder ved køb og udvikling af systemer.

Sådanne foranstaltninger kan blandt andet bestå i minimering af behandlingen af personoplysninger og gennemsigtighed for så vidt angår personoplysningers funktion og behandling, således at den registrerede kan følge databehandlingen, og MST kan tilvejebringe og løbende forbedre den fornødne sikkerhed om data.

Nedenstående persondatapolitik er forelagt og godkendt af ledelsen og formidles via relevante kanaler i sammenhæng med andre awareness-tiltag og undervisning i databeskyttelsesforordningens regler. 

Dataansvar

Miljøstyrelsen behandler ofte personoplysninger, når vi varetager vores opgaver. Miljøstyrelsens persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger. Miljøstyrelsen er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
Dk-5000 Odense C
Mail: Obfuscated Email
Tlf. 72544000
www.mst.dk

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med sagsbehandling, herunder ved sagsbehandling af ansøgninger, ved indgåelse af kontrakter eller ved andre formål, som er i overensstemmelse med vores lovbestemte formål og pligt til at journalisere og gemme oplysninger efter statens arkivregler.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er primært kontaktoplysninger i form af:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mail
  • CPR-nummer
  • CVR-nummer
  • fakturanumre
  • kreditnotanumre
  • Oplysninger om ejendomme og geografiske områder henførbare til personer
  • Oplysninger om virksomheder henførbare til personer

Miljøstyrelsen indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med anvendelse af de selvbetjeningsløsninger, Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Miljøstyrelsen kan desuden på egen hånd henvende sig til dig og indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger og identitet for registranter samt validering af kontaktoplysninger ved opslag i CPR og CVR. Det sker for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen og databeskyttelsesforordningen. Derfor er det også vigtigt, at du selv opdaterer dine personoplysninger løbende i vores systemer. 


Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamling af oplysninger om dig, vil du som udgangspunkt indenfor 10 arbejdsdage blive informeret om hvilke oplysninger, vi behandler og til hvilket formål.

Informationssikkerhed

I Miljøstyrelsen har informationssikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services. Vores høje standard for informationssikkerhed betyder blandt andet, at vi beskytter kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret, samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem. For at beskytte dine oplysninger bedst muligt foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en høj risiko for dig, fx hvis der er tale om personfølsomme data

For at beskytte dine oplysninger bedst muligt foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en høj risiko for dig, fx hvis der er tale om personfølsomme data.

Databehandleraftale

Vi indgår databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til den høje standard for informationssikkerhed og databeskyttelse, som vi kræver.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af vores journalpligt efter forvaltningsloven og aflevering til Rigsarkivet efter arkivreglerne. Det medfører, at vi ikke må slette oplysninger, selvom du fx trækker din ansøgning tilbage eller er uenig med vores afgørelse og du senere får ret, da vi er forpligtet til at dokumentere vores sagsforløb, samt aflevere oplysninger til Rigsarkivet hvert femte år Hvis det fx er oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af et aftaleforhold eller anden lovgivning kræver længere opbevaring, kan vi opbevare oplysningerne længere end 5 år. Vi vil løbende gennemgå vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Udlevering af oplysninger

Miljøstyrelsen udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug. 

Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi af hensyn til dig og for at undgå uretmæssig indsigt, krav om dokumentation for din identitet.

Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger, kan du skrive til Obfuscated Email og angiv venligst ”Indsigt i personoplysninger” som emne.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du kan lave en kontrakt med Miljøstyrelsen eller få din sag behandlet, da vi som myndighed kan være forpligtet til at indhente oplysningerne fx efter skatteregler.

Mens en indsigelsesanmodning eller anmodning om sletning/rettelse bliver behandlet, er MST forpligtet til at begrænse vores behandling af de pågældende oplysninger. Udgangspunktet er, at vi kun må anvende oplysningerne i forbindelse med aktindsigtsanmodninger, men vi kan anmode dig om lov til at anvende oplysningerne til flere formål.

Cookies

Vi anvender cookies til statistik og brugerundersøgelser på vores hjemmeside. Det giver os blandt andet overblik over hvor mange, der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, ligesom vi kan spørge vores brugere om deres oplevelse af hjemmesiden. På den måde kan vi udvikle hjemmesidens brugervenlighed. Cookies fra 3. partløsninger, fx sociale medier kan du fravælge.

Klager

Klager over Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail:
Obfuscated Email

Databeskyttelses-rådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du kan rette henvendelse til.
Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved at sende en e-mail til Obfuscated Email eller ved at ringe på telefon 72544000 og bede om at tale med databeskyttelsesrådgiveren. 

Kontakt

Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Tlf. 72 54 40 00  
Obfuscated Email

EAN: Se info 
CVR: 25798376