Dit grønne teknologiprojekt kan få del i 88 mio. kroner

Publiceret 08-02-2019

Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi. Bestyrelsen for MUDP indkalder fra i dag ansøgninger for 2019.

Der er samlet afsat ca. 88 mio. kr. til fordeling i 2019, og der kan søges tilskud til: 

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

- frist for indsendelse af one-pager er 15. marts 2019 kl. 23.59

- ansøgningsfrist er 20. august 2019 kl. 12.00


Udvikling-, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger 

- ansøgningsfrist er 10. maj 2019, kl. 12.00

 
Hvis I overvejer at søge om støtte til et fyrtårnsprojekt, så er der i foråret 2019 mulighed for senest den 15. marts at indsende en såkaldt ”one pager”, hvor projektideen skitseres. Projektideen skal efterfølgende præsenteres (pitches) på et møde med MUDP’s sekretariat. På pitch-mødet vil sekretariatet mundtligt kommentere projektideen, med fokus på om projektideen ligger inden for rammerne af MUDP generelt, samt om ideen vurderes at have potentiale for at blive et fyrtårnsprojekt. Det er ikke en forudsætning for at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt, at ansøger indsender en ”one pager” og deltager i et pitch-møde.


Bestyrelsen ser i 2019 blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende områder:

  • Bæredygtige byer ved udvikling af teknologiske løsninger på vandområdet, herunder indvinding af fosfor fra spildevand og slam samt teknologiske løsninger, som kan nedbringe luft- og støjforurening, affaldsmængder samt stimulere cirkulært byggeri og sikre klimatilpasning. 
  • Cirkulær økonomi ved at fremme investeringer i udvikling, test, demonstration af nye teknikker med fokus på cirkulært design, ressourceeffektive produktionsprocesser, bedre udnyttelse af cirkulære materialestrømme og teknologier, som kan forarbejde og genanvende forskellige typer biomasse med henblik på produktion af biobaserede produkter, genfremstilling og genanvendelse af høj kvalitet samt bedre mulighed for reparation og genbrug. Deleøkonomisk forretningsmodeller kan indgå som en integreret del af projekterne.
  • Udvikling, test og demonstration af teknologier, der sigter mod udfasning af kemi med negativ påvirkning af natur, miljø, klima og mennesker.
  • Udvikling af nye teknologier, der kan bidrage til at mindske industriens udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  • Plastikområdet, herunder tilskud til udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger, som fremmer cirkulær økonomi og sætter fokus på forretningsmodeller, øger genanvendelse og minimering af plastikaffald, fremmer udvikling og demonstration af teknologier til at forebygge og minimerer emissioner af mikroplast.
  • Udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, der nedbringer partikelforureningen fra opvarmning (fx kedler halmfyr og brændeovne), produktion og transport (skibe og køretøjer) mv., herunder mulige filterløsninger.
  • Digitaliseringmed fokus på øget adgang til data og deling af data på tværs af sektorer og i forsyningskæder samt datadreven test og demonstration, herunder udvikling af bedre og mere præcise måle- og analysemetoder på eksempelvis vandområdet. 

Læs mere i opslaget for 2019 

Se eksempler på MUDP projekter som fik tilskud i 2018