GasBoosteren - ny teknologi øger gasudbytte på biogasanlæg gennem effektiv separation

Publiceret 25-04-2018

Et netop afsluttet MUDP projekt har med succes udviklet og testet en ny separationsteknologi - bestående af en kombination af flotation og membranfiltrering til recirkulering af tørstof internt på et biogasanlæg. Den nye teknologi, kaldet GasBoosteren, består af et ATEX godkendt flotationskammer, og muliggør udnyttelsen af hele biomassens energipotentiale gennem tilbageholdelse i reaktoren, indtil den omsættelige fraktion er omsat anaerobt. Endvidere boostes effektiviteten af biogasanlægget, idet de gavnlige bakterier tilbageholdes i processen, og ikke som nu følger det afgassede materiale ud af systemet.

Pilotskalaforsøgene viste, at flotationstrinnet kunne recirkulere 57 % af tørstofindholdet, hvilket svarer til 36 % af restmetanpotentialet i den udgående biomasse. De gennemførte tests viste en merproduktion af biogas på min. 4 % pr. m3 biomasse. Restmetanpotentialet var dog relativt lavt sammenlignet med andre gyllebaserede biogasreaktorer[1] og det forventes derfor, at merudbyttet vil være højere for reaktorer med en højere organisk belastning og kortere opholdstid end anvendt i forsøget. Fordelen ved GasBoosteren er at det er muligt at øge belastningen i en reaktor fx, med kildesorteret organisk dagrenovation, uden at tørstofindholdet i den udgående biomasse øges, hvilket vil kunne ’booste’ biogasudbyttet fra eksisterende biogasanlæg. Tilbagebetalingstiden er beregnet til at være ca. 1 år om end der er nogen usikkerhed forbundet med disse som bl.a. driften og typen af biogasanlægget.

Økonomien for gyllebaserede anlæg kan være en udfordring, da gylle er et lavværdiprodukt, og det betyder, at der er et stort behov for teknologiudvikling for at kunne øge rentabiliteten i disse anlæg. I dag drives gyllebaserede biogasanlæg ofte med et højt tørstofindhold. For mange biogasanlæg – især anlæg, som anvender korte/mellemlange opholdstider – betyder dette, at den afgassede biomasse stadig indeholder relativt meget uudnyttet tørstof. Der er derfor et væsentligt gaspotentiale, der ikke udnyttes, idet der ikke eksisterer en teknologi, som billigt og effektivt kan fremme en højere gasdannelse.

GasBoosteren er udviklet af Bio-Aqua i samarbejde med ComBigas og Teknologisk Institut. Udviklingen blev indledningsvis foretaget i pilotskala, hvorefter to fuldskalaløsninger er blev implementeret og testet.  I projektet har Liqtech International A/S yderligere arbejdet med membranfiltrering af væskestrømmen fra Gasboosteren.  For yderlig information, kontakt Tore Svendsen fra Bio-Aqua eller Christian Holst Fischer fra Teknologisk Institut.

[1] Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark, Biogas Taskforce, Henrik Møller, 2015

 

Læs rapporten her.