Ny mobil teknologi til bedre sortering af slagger

Publiceret 03-06-2016

I et projekt støttet af MUDP er det lykkes at udvikle et mobilt slaggesorteringsanlæg, som er i stand til at øge udsorteringen af ikke-jernholdigt metal fra slagge fra affaldsforbrænding. Dette er sket ved at designe og opbygge et sorteringsanlæg, der kan frasortere den fine fraktion (0-8 mm) fra forbrændingsslagger og øge udvindingen af ikke-magnetiske metaller, såsom aluminium, kobber, guld, sølv og zink.

Der genereres årligt omkring 600.000 tons slagger fra forbrænding af affald i Danmark. Hovedparten af slaggerne anvendes i vejbyggeri efter at slaggerne har gennemgået en sorterings- og modningsproces. I sorteringsprocessen udsorteres jern og metal af en vis størrelse og evt. uforbrændt materiale. Modningsprocessen gør, at slaggens indhold af tungmetaller bindes, hvormed udvaskning af tungmetaller reduceres.  

I forhold til udsortering af jern og metal har det ikke været praksis at fokusere på den fine slaggefraktion, da det hidtil har været anset for urentabelt. Analyser har dog vist, at metalniveauet kan være på et attraktivt niveau, hvilket er årsagen til, at der i dette projekt har været fokus på netop den fine fraktion < 8 mm.  

I projektet er det lykkes at udvikle et mobilt sorteringsanlæg, der også kan udsortere den fine slaggefraktion. Anlægget er udviklet ved at kombinere kendt teknologi på en ny måde. Blandt andet ved anvendelse af en specialbygget sigte til størrelsesopdeling af slaggen, og anvendelse af hvirvelstrømsmagneter, som normalt har været anvendt i f.eks. mineindustri og skrotbranchen, men typisk på stationære anlæg. Det har været vigtigt at ende med et kompakt design, da sorteringsanlægget er mobilt, så det kan flyttes rundt mellem de forskellige forbrændingsanlæg.

Resultater fra projektet viser, at metalfraktionen 3-8 mm har et tilpas stort indhold af både aluminium, tung- og ædelmetaller, så der er gode afsætningsmuligheder for denne fraktion.
Analyser viste, at den fine metalfraktion (< 3 mm) indeholdt så store mængder slaggestøv (80-90 %), at den på nuværende tidspunkt ikke er rentabel at afsætte. Viderebearbejdning af fraktionen med kombinationer af luftstrømme og sigter kan dog være vejen frem til at skabe en renere fraktion.


Læs rapporten om projektet