29 mio. kr. fordelt til miljøteknologiprojekter i 2010

Publiceret 06-01-2011

I 2010 er der gennemført 3 annoncerunder under Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010. I alt er der bevilget tilskud til 35 projekter med et samlet tilskud på 29 mio. kr.

I 2010 er der gennemført 3 annoncerunder under Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010. I annoncerunderne er der er indkaldt ansøgninger indenfor områderne luft, affald, vand og ”internationalt” (dvs. vandprojekter i Kina og Indien ).

I alt er der sat 35 projekter i gang med et samlet tilskud på ca. 29 mio. kr.

Midlerne fordeler sig med:
• 7 mio. kr. på 6 luftprojekter, bl.a. inden for reduktion af luftforurening fra skibsfart og brændeovne
• 7 mio. kr. på 8 affaldsprojekter, bl.a. indenfor forbedret ressourceudnyttelse af næringsstoffer og energi i fast organisk affald, af fosfor i aske fra forbrænding af organiske fraktioner og af metal og energi i shredderaffald.
• 11 mio. kr. på 17 vandprojekter bl.a. indenfor sikring af drikkevandskvalitet, håndtering af ekstrem regn, spildevandsrensning m.m., samt
• 4 mio. kr. på 4 internationale projekter i Kina, bl.a. til at afdække potentiale for vandbesparelser i stålindustrien og indenfor vandrensning.

I november 2010 blev der afholdt en workshop om den miljøteknologiske indsats, hvor der kom en række gode bidrag til, hvordan indsatsen i 2011 skal fokuseres. Der er også indsendt bidrag via postkassen: . (Fristen for indsendelse af bidrag var 1. december 2010). Bidragene vil indgå i arbejdet med at prioritere indsatsen i 2011.

I 2011 er det planen at gennemføre én annoncerunde, som forventes annonceret primo maj og med forventet ansøgningsfrist primo september 2011.