Fornyelsesfonden indkalder ansøgninger om støtte til grønne innovationsprojekter.

Publiceret 08-06-2010

23. august 2010 er sidste frist for at indsende ansøgninger til den nye runde i Fornyelsesfonden. Der afholdes informationsmøde henholdsvis 15. juni i København og 21 juni i Vejle. Læs en kort introduktion om den nye runde her.

Fornyelsesfonden indkalder nu ansøgninger til grønne innovationsprojekter, der er den anden projekttype inden for Grønne Løsninger.

Ansøgningsfrist er 23. august 2010

Der afholdes informationsmøde henholdsvis 15. juni i København og 21 juni i Vejle.

Læs mere på www.fornyelsesfonden.dk


Formålet med et grønt innovationsprojekt er at udvikle prototyper på nye løsninger, der både afhjælper et væsentligt miljøproblem og som har et kommercielt potentiale. De endelige løsninger skal også være økonomisk rentable for brugerne/kunderne.
Denne ansøgningsrunde adskiller sig fra den tidligere vedr. markedsmodning ved at lægge vægt, at løsningerne skal udvikles af en gruppe aktører, og at det er samvirket mellem disse, der bidrager både til nyhedsværdi og den hurtige effekt. Der kan ikke indgå forskning. En ansøgergruppe skal bestå af mindst 3 aktører, repræsenterende forskellige roller i løsningens realisering.
Der prioriteres store projekter; de har fået navnet Fyrtårnsprojekter:  Der vil primært blive bevilget tilskud til projekter med samlede omkostninger på mindst 8 mio. kr.  Tilskudsniveauet vil maksimalt være 40% for store virksomheder og 60 % for små.
Der er endvidere afsat midler til at støtte til forprojekter til maksimalt 8 ansøgere. Dette er en erkendelse af, at det er et stort arbejde – især for en helt ny gruppe- at beskrive og bliver blive klar til at gennemføre et så stort projekt.
Projekter skal leve op til en række kriterier for at have god sandsynlighed for at opnå bevilling
• Der skal være en ansøgergruppe (konsortium) på mindst 3 deltagere repræsenterende forskellige roller i leverancekæden.
• En privat virksomhed eller organisation skal være projektansvarlig.
• Projektet skal været bredt forankret i erhvervslivet.
• Projektets tidshorisont må højst være 2 år. så skal der foreligge en eller flere prototyper på  innovative,  kommercielle produkter og/ eller serviceydelser. Projekterne skal i relevant omfang desuden omfatte test af prototyper/løsninger. Efter de 2 år skal løsningerne således være klar til produktion og markedsintroduktion.
• Det pågældende produkt/ydelse skal løse et pt. uløst samfundsmæssigt problem på det grønne område, og dette skal kunne kvantificeres.
• Der skal være tale om løsninger med en stor og stigende national og international efterspørgsel.
• Der skal være betalingsvillige kundegrupper for den pågældende løsning.
• Konsortiet skal omfatte danske virksomheder eller på anden måde knytte an til danske virksomheder, der har kompetencer og ressourcer for at udnytte løsningen til at skabe sig en styrkeposition
• Løsningen skal have et potentiale for jobskabelse og eksport.
• Der lægges endvidere vægt på, at der – hvis relevant - inddrages metoder til brugerdrevet innovation i løsningerne,  samt at den viden, der opbygges i projektet, er / gøres anvendelig for en bredere kreds af virksomheder.
Nogle af kravene ultimative, og opfyldelsen vil fremgår direkte af ansøgningen, fx minimumsantal deltagere og den projektansvarliges status. Andre krav skal der argumenteres for, og de er en del af bedømmelseskriterierne.

Til den netop afsluttede ansøgningsrunde vedr. markedsmodning af grønne løsninger indkom 75 projektansøgninger. Ansøgerne til denne runde får besked om evt. bevilling i løbet af september.