Projekt om dokumentation af forgasning af husdyrgødning

Udbudsmateriale til projektet om Dokumentation af forgasning af husdyrgødning på PURSUC-anlæg:

Udbudsmateriale

Uddybet projektbeskrivelse

Beskrivelse af PURSUC-anlæg
Udkast til kontrakt

Tilbudsfrist er 29. november 2013, kl. 16

Sidste frist for skriftlige spørgsmål er d. 22. november.


Svar på evt. skriftlige spørgsmål vil blive oplyst her:

15. november 2013:

Miljøstyrelsen har modtaget anmodninger om besigtigelse af PURSUC-anlægget.

Besigtigelse af anlægget på adressen Bruns Plantagevej 1, 8970 Havndal kan ske:
onsdag, den 20. november 2013, kl. 10.00.

En repræsentant fra Frichs A/S vil være til stede og vil svare på mundtlige spørgsmål.

Tilmelding er ikke nødvendig.


22. november 2013:

Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål om, hvordan udsættelse og forlængelse af kontraktperioden pga. vejrlig (sne, regn, kraftig blæst) kan og skal behandles?

Svar:
Tidsplanen i opgavebeskrivelsen angiver, at målingerne planlægges udført i en 5 ugers periode fra den 17. februar til den 24. marts 2014, og at rapportering planlægges udført i perioden den 24. marts til den 30. april 2014.
Det fremgår af afsnit 1.3.3 i udbuddet og afsnit 2 i kontrakten, at kontraktperioden går til 31. maj 2014, med mulighed for forlængelse til den 30. juni 2014. D.v.s. der er indarbejdet en tidsbuffer på 2 måneder, der kan anvendes i tilfælde af forsinkelser af målinger på grund af vejrlig.


25. november 2013:

Miljøstyrelsen har desuden modtaget følgende skriftlige spørgsmål og udarbejdet følgende svar:

Spm. 1. Kan I specificere måleparameteren ”Tjære” nøjere? Ønskes der måling for gasformig PAH-fraktion og phenoler eller er der yderligere komponenter som ønskes medtaget?

Svar 1. Miljøstyrelsen har medtaget parameteren tjære, da gas fra forgasningsanlæg kan indeholde tjære. Tilbudsgiver bedes medtage de tjære-komponenter, som er relevante ud fra tilbudsgivers viden og erfaring.


Spm 2. Kan I specificere parameteren ”UHC” nøjere. Normalt sættes UHC lig TOC i en emissionsgas. Ønskes der en opdeling i UHC-enkeltkomponenter?

Svar 2. Der ønskes ikke en opdeling i UHC-enkeltkomponenter, med mindre tilbudsgiver vurderer det relevant.


Spm 3. Skal omkostninger til indretning af målested (f.eks. overdækket stillads) indregnes i tilbuddet eller sørger udbyder for det?

Svar 3. Tilbudsgiver skal indregne omkostninger til indretning af målested i det omfang, at de er knyttet til selve målearbejdet. Tilbudsgiver skal ikke indregne ekstraordinære omkostninger til indretning af målestedet, fx overdækket stillads, der vil blive dækket af Frichs eller Agrotech. Tilbudgiver må gerne pege på evt. ekstraordinære omkostninger, som de vurderer vil komme.


Spm. 4. Hvor mange følgegruppemøder lægger udbyder op til i forbindelse med projektet (omkostninger hertil indregnes i tilbud)?

Svar 4. Miljøstyrelsen lægger ikke op til følgegruppemøder undervejs i projektet. Vi forventer, et afslutttende møde når udkast til rapport foreligger.


Spm 5. Er det tilstrækkelig at fremsende tilbuddet elektronisk indenfor afleveringsfristen (hard copy følger senere)?

Svar 5. Det er tilstrækkeligt at sende tilbuddet elektronisk inden afleveringsfristen.


Spm 6. I ”Almindelige bestemmelser” punkt 4 er det angivet at erstatningsansvar maksmalt kan andrage 2 gange kontraktsummen. Er det muligt at få dette ansvar tidsmæssige afgrænset til f.eks. 5 år efter slutrapport. Årsagen hertil er at man som kommercielt firma ikke kan forsikre et ubegrænset ansvar.

Svar 6. I kontraktens ”Almindelige bestemmelser” punkt 4.3 indføjes som nyt sidste punktum: ”Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til 5 år efter endelig afrapportering.”


Der kommer ikke yderligere spørgsmål og svar.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her