Mere om verifikationsordning for landbrugsteknologi

Formål
Formålet med verifikationsordningen er at fremme udviklingen af et velfungerende marked for miljøeffektive landbrugsteknologier ved igennem test og verifikation at skabe større sikkerhed om nye teknologiers miljøeffektivitet og driftssikkerhed.

Baggrund
Der er ofte usikkerhed omkring nye teknologiers egnethed til at indgå i forskellige produktionssammenhænge og bidrage til at løse forskellige miljøudfordringer. Usikkerheden skyldes i høj grad manglende viden, hvilket i forhold til miljøeffektive landbrugsteknologier betyder at:

• landbrug er tøvende i forhold til at investere i de nye teknologier
• myndigheder er tøvende i forhold til at godkende ansøgninger om miljøgodkendelse, hvori de nye teknologier indgår, og
• teknologiproducenterne har svært ved at rejse kapital fra investorer og kreditinstitutioner til udvikling og markedsføring af deres produkter

En af måderne at sikre større tillid til de nye teknologier og dermed udjævne en central barriere for udviklingen af et marked for nye miljøeffektive landbrugsteknologier er at tilvejebringe standardiseret og pålidelig information om miljøeffekt og driftssikkerhed.

Nedenfor er forklaret forskellige interessenters potentielle interesse i en verifikationsordning.

Teknologiproducenter:
Teknologiproducenter vil for det første i mange tilfælde kunne anvende verifikationsordningen til teknisk at optimere deres produkter. Testfasen foregår i tæt samspil mellem producenten og den organisation, som er ansvarlig for at udføre testene. Den ka omfatte en nøje gennemgang af produktets stærke og svage sider. Denne fase vil ofte resultere i, at ny viden genereres, som kan anvendes til at optimere produktet yderligere. For det andet vil teknologiproducenter kunne anvende verifikationsordningen til at tilvejebringe pålidelig dokumentation for produkters miljøeffekt og driftsikkerhed. Dette er centralt i forhold til at kunne afsætte produktet på markedet, men også i forhold til at rejse kapital til yderligere investeringer.

Teknologiaftagere:
Landbrug vil for det første kunne bruge den information, som verifikationsordningen tilvejebringer til at vurdere og sammenligne produkter. Verifikationsordningen kan dermed bidrage til at landbrug optimerer teknologivalg. Derudover vil en verifikation også tilvejebringe information, som kan sikre at der er samspil mellem det eksisterende driftsanlæg og den teknologiske løsning som landbrug overvejer at købe.

Myndighederne:
Den information som tilvejebringes af verifikationsordningen anvendes i kommunernes miljøgodkendelse af husdyrbrug efter husdyrloven. Verifikationsordningen vil således kunne levere information om produkters miljøeffekt og driftsstabilitet inden for en række teknologityper til Teknologilisten, som er en vejledende liste i Husdyrloven over teknologier, som husdyrbrug kan anvende til at nedbringe deres miljøpåvirkning.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her