Verifikation af miljøeffektive teknologier

Formålet med teknologi verifikation (Environmental Technology Verification - ETV) er at fastslå, at teknologien opfylder sit formål, samt hvor effektiv den er. Verifikation af miljøteknologier er en uafhængig afprøvning, verifikation og dokumentation af funktion og effektivitet af et produkt eller teknologi.

termometre klar til verifikation 1170-400

 

Hvad er Environmental Technology Verification?

Verifikationen er en uvildig 3. parts vurdering af produktets funktion og/eller performance. I Danmark er det ETA-Danmark, der udsteder ETV-verifikater. Selve testen af produkterne sker i samarbejde med DANETV - Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier. Verifikationen sker i forhold til en globale ISO-standard for Miljøteknologi ISO 14034

En verifikation er et alternativ til typegodkendelser og produktcertificering. Verifikation er specielt velegnet til nyudviklede produkter, hvor sådanne standarder for typegodkendelser og produktcertificering ikke findes endnu.

Verifikatet kan bruges som dokumentation i forhold til potentielle kunder, myndigheder osv. Køberne af teknologierne kan få sikkerhed for nye og innovative produkters praktiske anvendelighed. Med andre ord er formålet med denne ordning at afhjælpe den teknologiske usikkerhed som en køber med rette kan opleve ved køb af et nyere miljøteknologisk produkt.

Sælgeren får - med sit verifikat - dokumentation for sine påstande om, hvad produktet kan (de såkaldte Performance Claims) fx. at teknologien har en bestemt funktion eller at den opfylder bestemte krav. Det vil typisk dreje sig om et lavere koncentrations niveauer, en renere teknologi eller en højere ydeevne. Den uvildige 3. part skal se kritisk på disse påstande, og skal i sine test både teste de miljøparametre, som sælgeren ønsker at få testet samt medtage relevante miljøparametre i overensstemmelse med ISO-standarden.

Med et internationalt accepteret ISO-verifikat, der fortæller: ”Produktet virker, som vi påstår”, kan danske leverandører af klima- og miljøteknologi produkter dokumentere produkternes funktion og effektivitet.

ETV-verifikation er anerkendt både inden for EU og i andre lande, herunder USA, Canada, Australien og Kina. Den gensidige anerkendelse af ETV efter ISO-standard betyder, at et dansk firma kan markedsføre sine produkter og bruge verificerede testresultater fra en dansk ETV til international markedsføring af produktet. En ETV kan således være en afgørende hjælp til at opnå international salg af et dansk miljøprodukt. ETV-verifikation har fra 2012 frem til november 2022 fungeret under EU som et pilotprojekt. ETV-verifikation efter EU pilotprojektet er fortsat gældende.

Se en liste over danske teknologier, der har opnået et ETV-verifikat

Alle teknologier, der er verificeret frem til 2022, fremgår desuden af EU's officielle hjemmeside for ETV

Fremadrettet fra 2023 ændrer ETA-Danmark og DANETV verifikationsarbejdet til at foregå udelukkende efter ISO 14034:2016 om verifikation af Miljøteknologi. 

Baggrund

Verifikation og dokumentation af miljøteknologi i Danmark

ETA-Danmark og Dansk Center for Verifikation af Klima og Miljøteknologier (DANETV) tilbyder uafhængig verifikation og test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af miljø- og klimapåvirkning  fx inden for følgende teknologiområder:

 • Affald, materialer og ressourcer
 • Miljøteknologi til vandbehandling og -monitering
 • Energieffektivisering og -produktion
 • Miljøteknologi til luftrensning og –monitering
 • Miljøteknologi til landbrug
 • Renere produktion og processer
 • Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og -monitering

DANETV er et samarbejde mellem 3 teknologiske servicevirksomheder, der opererer som testenheder: DHI, Teknologisk Institut (inkl. AgroTech) og FORCE Technology (inkl. DELTA). DANETV samarbejder med ETA Danmark, der er akkrediteret verifikationsenhed i forhold til ISO-standarden og under det tidligere EU's ETV pilotprogram 2012 - 2022.

Videnskab, Teknologi og Udvikling.

ETA-Danmark vil styrke den danske teknologiindustri ved at give industrien adgang til uafhængig dokumentation for, at deres ny miljøteknologier virker. ETA-Danmark ønsker samtidig at være en kvalificeret samarbejdspartner i test og demonstration af miljøeffektive teknologier. ETV ser på tre hovedaspekter, der skal verificeres: hvad producenten hævder om effektiviteten, miljøreguleringskrav samt kundernes behov.

EU havde i 2012-2022 et pilot program til verifikation af nye miljøteknologier: Environmental Technology Verification Pilot Programme (EU ETV). Hensigten var at fremme ETV og dermed give potentielle købere på tværs af Europa pålidelig information om miljøeffekten af teknologierne. EU ETV lettede vejen til markedet for nye, lovende miljøteknologier ved at reducere usikkerheden hos skeptiske købere. Pilot programmet skabte grundlag for samarbejde mellem medlemslandene om ETV. ETV-verifikation under EU pilotprojektet er fortsat gældende.

Fra 2023 tilbyder ETA-Danmark verifikation af miljøteknologi efter ISO standard.

 

Fakta: Definitioner 

Typegodkendelse er en myndighedsgodkendelse af et produkt. Lovgivning og standarder er basis for
godkendelsen, som følges op af løbende kontrol.
Certificering er en godkendelse af et produkt i henhold til en (international/national) standard.
Verifikation er en dokumentation af et produkts funktion og effektivitet baseret på producentens valg af testparametre og under hensyn til produktets funktion.

Fakta: ETV processen

ETV udføres på stort set samme måde overalt i verden. De vigtigste trin i er:

 • Kontakt
 • Ansøgning, med angivelse af effektivitet
 • Kontrakt
 • Planlægning af verifikation og eventuelle test
 • Gennemførelse af test, om nødvendigt
 • Verifikation og rapportering
 • Offentliggørelse af verifikationsdokument

Verifikationen tager i gennemsnit et halvt år. Selve testen er den mest tidskrævende del af verifikationen.  Der mulighed for at udføre verifikationen på baggrund af eksisterende data, såfremt kontrollen af data- og testkvaliteten viser et tilfredsstillende resultat.

Tilskud til udarbejdelse af ETV

EU's pilotprogram for ETV og den danske ETV-ordning hos DANETV fungerer mod brugerbetaling.

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram) kan i visse tilfælde yde tilskud til gennemførelse af en ETV.

Læs nærmere om ansøgningsmuligheder under MUDP

Læs nærmere om hvordan man søger tilskud under MUDP