Verifikation af miljøeffektive teknologier

Formålet med teknologi verifikation (Environmental Technology Verification - ETV) er at fastslå, at teknologien opfylder sit formål, samt hvor effektiv den er. Verifikation af miljøteknologier er en uafhængig afprøvning, verifikation og dokumentation af funktion og effektivitet af et produkt eller teknologi

termometre klar til verifikation 1170-400

 

Hvad er Environmental Technology Verification?

Verifikationen er en uvildig 3. parts vurdering af produktets performance. I Danmark er det ETA-Danmark, der udsteder ETV-verifikater. Selve testen af produkterne sker i samarbejde med DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier).

En verifikation er et alternativ til typegodkendelser og produktcertificering. Verifikation er specielt velegnet til nyudviklede produkter, hvor sådanne standarder for typegodkendelser og produktcertificering ikke findes endnu.

Verifikatet kan bruges som dokumentation i forhold til potentielle kunder, myndigheder osv. Køberne af teknologierne kan desuden få sikkerhed for nye og innovative produkters praktiske anvendelighed. Med andre ord er formålet med denne ordning at afhjælpe den teknologiske usikkerhed som en køber kan med rette kan opleve ved køb af et nyere og produkt.

Sælgeren får gennem ordningen mulighed for at få dokumentation for sine påstande om, hvad produktet kan (de såkaldte performance claims) fx. at teknologien har en bestemt funktion eller at den opfylder bestemte krav. Det vil typisk dreje sig om et lavt energiforbrug, en renere teknologi eller en højere ydeevne. Den uvildige 3. part, ETA-Danmark, skal se meget kritisk på disse påstande, og skal i sine test ikke kun teste de miljøparameter, som sælgeren ønsker at få testet. ETA-Danmark skal også medtage evt. andre relevante miljøparametre, der måske ikke nødvendigvis er så fordelagtige for teknologi leverandøreren.

Med et internationalt accepteret verifikat (ETV stempel), der fortæller: ”Produktet virker, som vi påstår”, kan danske leverandører af klima- og miljøteknologi produkter dokumentere produkternes funktion og effektivitet.

ETV-Verifikation er anerkendt både inden for EU og i andre lande, herunder USA, Canada, Australien og Kina. Den gensidige anerkendelse af en ETV betyder, at et dansk firma kan markedsføre sine produkter og bruge verificerede testresultater fra en dansk ETV til international markedsføring af produktet. En ETV kan således være en afgørende hjælp til at opnå international salg af et dansk miljøprodukt.

ETV-verifikation er etableret inden for EU som et pilotprojekt, der omfatter 3 teknologiområder:

 • Vandbehandling og monitering
 • Energi, herunder bl.a. teknologier inden for vedvarende energi og energibesparelser
 • Materialer, affald og ressourcer, herunder bl.a. affaldshåndtering og genanvendelse.

Se en liste over danske teknologier, der har opnået et ETV-verifikat

Alle teknologier, der er verificeret, fremgår af EU officielle hjemmeside for ETV

 

Baggrund

Verifikation og dokumentation af miljøteknologi i Danmark

Dansk Center for Verifikation af Klima og Miljøteknologier (DANETV) tilbyder uafhængig verifikation og test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af miljø- og klimapåvirkning i inden for følgende teknologiområder:

 • Affald, materialer og ressourcer
 • Miljøteknologi til vandbehandling og -monitering
 • Energieffektivisering og -produktion
 • Miljøteknologi til luftrensning og –monitering
 • Miljøteknologi til landbrug
 • Renere produktion og processer
 • Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og -monitering

DANETV er et samarbejde mellem 3 teknologiske servicevirksomheder, der opererer som testenheder under EU's ETV pilotprogram: DHI, Teknologisk Institut (inkl. AgroTech) og FORCE Technology (inkl. DELTA). DANETV samarbejder med ETA Danmark, der er akkrediteret verifikationsenhed under EU's ETV pilotprogram.

Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Centeret vil styrke den danske teknologiindustri ved at give industrien adgang til uafhængig dokumentation for, at deres ny miljøteknologier virker. DANETV ønsker samtidig at være en kvalificeret samarbejdspartner i test og demonstration af miljøeffektive teknologier. ETV ser på tre hovedaspekter, der skal verificeres: hvad producenten hævder om effektiviteten, miljøreguleringskrav samt kundernes behov.

EU startede i 2012 et pilot program til verifikation af nye miljøteknologier: Environmental Technology Verification Pilot Programme (EU ETV). Hensigten er at fremme ETV og dermed give potentielle købere på tværs af Europa pålidelig information om miljøeffekten af teknologierne. EU ETV skal lette vejen til markedet for nye, lovende miljøteknologier ved at reducere usikkerheden hos skeptiske købere. Pilot programmet skaber grundlag for samarbejde mellem medlemslandene om ETV.

Læs mere om EU Environmental Technology Verification (EU ETV)  

 

Fakta: Definitioner 

Typegodkendelse er en myndighedsgodkendelse af et produkt. Lovgivning og standarder er basis for
godkendelsen, som følges op af løbende kontrol.
Certificering er en godkendelse af et produkt i henhold til en (international/national) standard.
Verifikation er en dokumentation af et produkts funktion og effektivitet baseret på producentens valg af
testparametre og under hensyn til produktets funktion.

Fakta: ETV processen

ETV udføres på stort set samme måde overalt i verden. De vigtigste trin i er:

 • Kontakt
 • Ansøgning, med angivelse af effektivitet
 • Kontrakt
 • Planlægning af verifikation og eventuelle test
 • Gennemførelse af test, om nødvendigt
 • Verifikation og rapportering
 • Offentliggørelse af verifikationsdokument

Verifikationen tager i gennemsnit et halvt år. Selve testen er den mest tidskrævende del af verifikationen. I EU’s ETV pilot program er der mulighed for at udføre verifikationen på baggrund af eksisterende data, såfremt kontrollen af data- og testkvaliteten viser et tilfredsstillende resultat.

Tilskud til udarbejdelse af ETV

EU's pilotprogram for ETV og den danske ETV-ordning hos DANETV fungerer mod brugerbetaling.

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram) kan i visse tilfælde yde tilskud til gennemførelse af en ETV.

Læs nærmere om ansøgningsmuligheder under MUDP

Læs nærmere om hvordan man søger tilskud under MUDP