Renere Skibsfart

Partnerskab for Renere Skibsfart er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening, der skal nedbringe luftforureningen fra skibsfart i Danmark og globalt.

skibsfart 1170-400
Partnerskabet, der blev indgået i november 2008, kom i kølvandet på en række skærpede krav til den danske og internationale skibsfart, som FN's søfartsorganisation IMO vedtog i oktober 2008.

Omkring halvdelen af al luftforurening med partikler i danske byer kommer udefra, bl.a. fra skibsfart. Med partnerskabet vil Miljøministeriet og Danmarks Rederiforening sikre, at den danske og internationale skibsfart lever op til IMO-kravene i danske og internationale farvande og styrke aktiviteter, undersøgelser og udvikling af miljøteknologi, der sigter mod reduktion af NOx, SOx og partikler fra det maritime område.

Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening vil fremme renere skibsfart gennem en indsats rettet mod at:

  • øge opmærksomheden om vigtigheden af at mindske luftforureningen fra skibsfarten,
  • sikre synlighed omkring de iværksatte tiltag
  • fremme innovative rammer for miljøteknologisk udvikling, således at IMO-kravene kan opfyldes,
  • styrke dialogen mellem projektets parter
  • understøtte samarbejde og dialog mellem rederier og andre vigtige parter i indsatsen for en renere skibsfart.

Der er tale om et strategisk partnerskab med et potentielt langt tidsperspektiv og fokus på indsatsen for at reducere luftforurening fra skibe.

Baggrund

Luftforurening fra skibe er primært reguleret internationalt af FN´s søfartsorganisation IMO, der i oktober 2008 godkendte et sæt nye regler for udslip af NOx, SOx og partikler fra skibe, ikke mindst efter en aktiv dansk indsats.
Der er tale om en meget ambitiøs stramning, og hvis Danmark skal tilvejebringe det brændstof og de motorforbedringer, der er en forudsætning for, at kravene kan opfyldes, er der behov for, at miljøengagerede virksomheder og myndigheder i tide går foran og arbejder for, at konkrete tekniske løsninger er tilgængelige på markedet.
Dansk skibsfart er i front på miljøområdet. Der er behov for at fastholde og udvikle denne position, kombineret med et koordineret pres for at løfte de globale krav igennem bl.a. EU og IMO. Et samarbejde giver ligeledes Danmark en mere afklaret og stærk forhandlingsposition ved fremtidige forhandlinger om skibsfartens emissioner til luften i IMO og EU. Samtidig bidrager det til en reduktion af forureningen globalt.

Styregruppe

Styregruppen består af Miljøstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen, mens en række andre aktører er inddraget i arbejdet via en følgegruppe. Eksempelvis NGO'er og relevante forskningsinstitutioner.

Læs om Partnerskab for grøn skibsfart på Rederiforeningens hjemmeside.

Ansvarlig myndighed

Miljøministeriet / Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C 
Tlf.: 72 54 40 00
Email: Obfuscated Email

Kontaktperson:
Dorthe Kubel 
Tlf.: 72 54 43 20
Email: Obfuscated Email

Sekretariat

Danmarks Rederiforening
Amaliegade 33
1256 København K
Tlf: 33 11 40 88
Email: Obfuscated Email

Kontaktperson:
Erhvervspolitisk afdeling
Konsulent Maria Bruun Skipper
Tlf.: 33 48 92 86
Email: Obfuscated Email

Nyttige links - Skibspartnerskab

Læs partnerskabsaftalen  om Partnerskab for renere skibsfart

 

Handlingsplan

Partnerskabet for Renere Skibsfart har udarbejdet en handlingsplan for perioden 2010-2011, der skal bidrage til at nedbringe luftforureningen fra skibe i Danmark og globalt.

Læs handlingsplan 2010-2011

Her kan du finde partnerskabets første handlingsplan:

Læs handlingsplan for 2009