Partnerskabet om fremme af ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen

Partnerskabet om fremme af ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningener startet i 2015 og har til formål at give input til udregning af skyggepriser på CO2 ækvivalenter på forskellige teknologier indenfor spildevandsrensning samt til en plan for en energiproducerende og CO2 neutral vandsektor.

Partnerskabet har haft en styregruppe bestående af SVANA, DANVA, DI og Dansk Miljøteknologi. Derudover har 20 forsyninger, rådgivere og teknologiproducenter deltaget i workshops i partnerskabet.

Partnerskabet har bl.a. fået lavet en undersøgelse af mulighederne på området, som Niras har udarbejdet. Den viser, at der idag findes miljøteknologier, der kan gøre den samlede danske vandsektor nettoenergiproducerende gennem energibesparelser og energiproduktion.

Cases fra konkrete anlæg viser, at det kan lykkes i praksis. I dag er der allerede flere anlæg, der er netto­energiproducerende og anlæg, der er tæt på.

Udviklingen er udtryk for et paradigmeskifte i spildevand­sektoren fra udelukkende at have fokus på miljøbeskyttelse til også at rette fokus på ressourceudnyttelse og ressourceeffektivi­tet. At der er tale om en trend ses ved, at nettoenergiforbruget er faldet med over 20 % de seneste 5 år. Sektoren er gået fra i 2010 at producere 12 % af den energi, den forbruger, til i 2014 at producere 27 %.

Der findes energibesparende tiltag, som samlet set vurderes at kunne bidrage med en besparelse på 130 GWh i spildevands­sektoren.

På produktionssiden findes teknologier, der fuldt ud kan gøre vandsektoren energiproducerende. Kvælstoffjernelse med Anammox, termisk hydrolyse og bioforgasning af slam på de store anlæg, der i dag ikke har rådnetank, er samlet set esti­meret til et energiproducerende potentiale på ca. 400 GWh, svarende til spildevandssektorens samlede nettoenergiforbrug. Derudover kommer brug af varmepumper, som har et meget stort energiproducerende potentiale og alene vil kunne dække sektorens energiforbrug.

Hvilke teknologier, der skal bringes i spil i sektoren, afhænger dog ikke kun af potentialet for energibesparelse eller produkti­on, men især af de omkostninger, der er forbundet med dem. Disse vil være meget afhængige af de lokale betingelser for de enkelte anlæg, men også af de overordnede rammebetingelser for sektoren. Derfor kan der være en økonomisk barriere for at gøre sektoren nettoenergiproducerende. De konkrete cases viser dog, at det i mange tilfælde vil være forretningsmæssigt fornuftigt for det enkelte anlæg at arbejde for at blive netto­energiproducerende.

Læs rapporten

 

Kontaktperson i SVANA:

Jóannes Gaard
tlf.: 41 78 20 29
e-mail: Obfuscated Email