Vandpartnerskabet

I 2006 blev Vandpartnerskabet etableret som en del af Regeringens miljøteknologiske handlingsplan. Vandpartnerskabet blev etableret med deltagelse af cirka 25 virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder.  Efter en række indledende fællesmøder i 2007 organiserede de deltagende aktører sig i 5 samarbejdsprojekter – Vand-i-byer, MBR Teknologi, Rekreativt vand, Aquakultur og Ekstrem regn. Samarbejdsprojekterne udviklede sig forskelligt: som enten forsatte ved egen hånd, fik støtte fra andre kilder eller helt er afsluttede, fordi partnerne ikke var enige om fælles mål. En række af de aktiviteter, der blev igangsat under Vandpartnerskabet videreføres i andet regi ”Vand i Byer"

Dansk Industri har som konsulent for Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport i 2010 om Vandpartnerskabet (PDF) , som belyser nogle af de erfaringer, der er gjort i de forskellige samarbejdsprojekter. Erfaringerne kan resumeres således:

• Vigtigt med facilitator/tovholder der driver partnerskabet
• Der skal være klar forventningsafstemning mellem virksomhederne – herunder f.eks. forpligtende forretningssamarbejder
• Der skal være støtte fra - og afklaring af - det offentliges rolle – herunder adgang til eventuelle tilskudsmidler
• Særlige udfordringer i forhold til SMV’er der ikke har overblik over markedet, muligheder og regler.

De erfaringer Miljøstyrelsen blandt andet har gjort sig i Vandpartnerskabet har betydet, at etableringen af nye vandpartnerskaber er yderligere fokuseret. Hensigten er dels, at sikre at Miljøministeriet har en relevant rolle at spille i partnerskaberne, samt at bidrage til at  virksomhederne/aktørerne i partnerskaberne i højere grad har en fælles forventning om muligheder og potentiale.

Nye vandrelaterede partnerskaber under Regeringens miljøteknologiske handlingsplan 2010- 2011

I Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi for 2010 -2011 er partnerskaber inden for miljøeffektiv vandteknologi forsat i fokus. Partnerskaberne i regeringens handlingsplan er i dag fokuserede på temaer, hvor danske aktører på miljøområdet står overfor specifikke udfordringer, hvor der et åbent vindue for forandringer, og hvor miljøministeriet har et medansvar for at løfte disse. Det kan f.eks. være som følge af ændringer i den eksisterende miljøregulering – nationalt, i EU eller i internationalt regi – eller nye miljøudfordringer. Der lægges desuden vægt på at kunne indgå i strategiske partnerskaber med myndigheder og aktører i samarbejdslande (Kina og Indien).

Fokuseringen af strategien for initiering af partnerskaber i forhold til den tidligere handlingsplan skal blandt andet ses i lyset af, at der findes andre forskellige tilskudsordninger, hvor virksomhederne kan få tilskud til netværksdannelse – blandt andet i Videnskabsministeriet og Økonomi – og Erhvervsministeriet.

I handlingsplanen indgår der partnerskaber inden for vandteknologi på følgende områder:

Partnerskab for ballastvand, er etableret i november 2009 og fokus er på implementering af Ballastkonventionen, som er besluttet i regi af den internationale maritime organisation (IMO) og som forventes ratificeret senest i 2016.

Partnerskab for grundvand i Shandong Provinsen i Kina. Her er fokus på at fremme teknologi- og vidensoverførsel inden for områderne grundvand og vandbesparelser. Partnerskabet skal bl.a. bidrage til gennemførelse af miljøsamarbejdsaftaler mellem Danmark og miljø og vandmyndigheder i Kina.

Partnerskab for spildevand i Indien . Der er i december 2009 etableret et partnerskab mellem Miljøministeriet, den danske ambassade, Danish Water Forum samt en række virksomheder. Partnerskabet skal fungere som ramme for et eller flere demonstrationsprojekter i Indien på spildevandsområdet. Partnerskabet er bl.a. en del af det danske bidrag til gennemførelse af den miljøsamarbejdsaftale mellem Danmark og Indien som blev indgået i 2009.

Partnerskab om lokal håndtering af regnvand (LAR) . Partnerskabet blev etableret i april 2011 og er et samarbejde mellem Miljøministeriet (Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen) og Haveselskabet. I første omgang skal der skabes en platform mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, statslige myndigheder, kommuner, anlægsgartnere, kloakmestre, planteskoler, haveejere, m.fl. med det formål at udvikle redskaber til kommuner og andre, som de kan tage i anvendelse, når de ønsker, at borgene i et område afkobler regnvandet fra kloakken.

Partnerskab om offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi Formålet med partnerskabet er undersøge hvordan det offentliges indkøb kan understøtte innovation af miljøeffektiv teknologi blandt andet på vandområdet.

 

Miljøministeriet vil i dialog med relevante aktører løbende overveje behovet for etablering af nye fokuserede partnerskaber inden for vandområdet. F.eks. arbejdes der på et spildevandspartnerskab i Kina.


Kontaktpersoner i Miljøstyrelsen:

Jens Schultz Hansen
Telefon: 72 54 45 22
Email: Obfuscated Email

Vandpartnerskabet

Læs mere om  Vandpartnerskabet