Rethink Resources - et partnerskab om ressourceeffektiv produktion og produktdesign

Rethink Resources var et innovationscenter, der havde til formål at gennemføre konkrete aktiviteter, som kunne styrke den grønne omstilling i dansk erhvervsliv. Det handlede om at gøre danske produktionsvirksomheder konkurrencedygtige og frontløbere i et marked præget af ressourceknaphed. Aktiviteterne er gennemført i perioden 2014-2016.

Aktiviteter
Centeret havde fokus på at fremme miljøteknologi, der kunne fremme ressourceeffektive løsninger. Centeret kunne støtte virksomhederne i at udvikle produkter, produktionsmetoder og cirkulære forretningsmodeller, som kunne sikre gevinst både for miljøet og virksomheden.

Aktiviteterne har omfattet bl.a.:

  • Ressourcegennemgang og -optimering af produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller
  • Etablering af generelt anvendelige værktøjer
  • Formidling gennem showcases og udstillinger
  • Workshops, seminarer og konferencer.

Link til afrapportering af partnerskabet

Link til innovationscenterets hjemmeside og resultater 

Hvem stod bag?
Innovationscenteret var dannet som et partnerskab mellem Teknologiske Institut, Syddansk Universitet, Development Centre UMT og CLEAN. Teknologisk Institut varetog projektlederrollen.

Centeret havde budget til at udvikle løsninger til mere end 20 virksomheder. Det var en forudsætning for centerets bevilling at virksomhederne deltog aktivt i samarbejdet og medfinansierede visse aktiviteter.

Det var tanken at innovationscenteret efter tilskudsperiodens udløb skulle drives videre på kommercielle vilkår. Dette har desværre vist sig ikke at være muligt. 

Følgegruppe
Følgegruppen for projektet bestod af repræsentanter fra: KL, Dakofa, DI, Miljøstyrelsen, Vejle Kommune, Innovationsfonden, Energistyrelsen, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. Miljøstyrelsen ved Søren Bukh Svenningsen var formand for følgegruppen.

Baggrund
Innovationscenteret blev annonceret og iværksat under miljøministeriets Program for Grøn Teknologi (nu MUDP), som en opfølgning på finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten. Initiativet skulle bidrage til udvikling af det danske samfund hen imod en cirkulær økonomi, hvor materialer og værdier i produkterne recirkuleres, således at forbruget af energi og jomfruelige råstoffer og særligt kritiske naturressourcer reduceres mest muligt. Initiativet har sammenhæng og grænseflader til en række andre lignende indsatser, herunder: Videncenter for kemikalier også støttet af MUDP, indsatsen for industriel symbiose i Erhvervsstyrelsen samt EU initiativer som INNO+, hvor der er fokus på ressourceoptimering, og EU’s forsknings- og Innovationsprogram Horizon 2020, hvor ressourceeffektivisering indgår som et selvstændigt tema.

Ansvarlig mynidghed

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Kontaktperson
Lotte Kau Andersen
tlf: 72 54 42 91
e-mail: Obfuscated Email

Projektleder og sekretariat

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus

Kontaktperson:
Nanna Dreyer Nørholm
Kemi- og Bioteknik
Life Science
Mobil +45 72 20 18 29
Obfuscated Email