Videnprojekter om grundlag for centrale sorteringsanlæg

Partnerskabet har iværksat en række undersøgelser for at undersøge rammebetingelser og grundlag for investeringer i nye automatiske sorteringsanlæg.

Opsummering af Partnerskabet for automatiske sorteringsanlæg, Miljøprojekt nr. 1950, 2017. Rapporten afrapporter arbejdet i Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg (juni 2013 – august 2015) samt giver korte resumeer af de opfølgende rapporter, som er udarbejdet i forlængelse af partnerskabet indtil sommeren 2017.

Notat om økonomien i sorteringsanlæg. Notatet indeholder de overordnede konklusioner for undersøgelsen af de budgetøkonomiske effekter i den samlede værdikæde for etablering af sorteringsanlæg af forskellige størrelser i Danmark.Notatet indeholder også en beskrivelse af de omfattede affaldstyper og –mængder samt den anvendte metode og nøgletal samt de detaljerede resultater.

Standardkontrakt efter OPP-modellen for udbud af automatiske sorteringsanlægMiljøprojekt nr. 1868, 2016
Rapporten giver en oversigt over de udfordringer og risici, som kommuner og affaldsselskaber ser ved anvendelse af offentligt-privat partnerskab (OPP) til udbud af automatiske sorteringsanlæg for de tørre fraktioner (papir, pap, glas, plast og metal). Projektet udmøntes i forslag til aftalebestemmelser, som søger at håndtere de risici og udfordringer kommuner og affaldsselskaber har peget på.

Affaldssorteringsanlæg i Danmark - status juni 2015 (Notat)
Dette oversigtsnotat er udarbejdet som baggrundsnotat og er første del af en kortlægning af status ift. sorteringsanlæg (hvilke aktiviteter er i gang, hvilke anlæg og selskabsdannelser planlægges, hvilke affaldstyper retter initiativerne sig mod, etc.). Notatet vil i nødvendigt omfang blive revideret og udbygget efter dialogmøderne i de enkelte regioner.

Metodenotat affaldsfraktioner (Notat)
Rapporten giver et groft overslag over, hvor meget affald fordelt på hhv. erhvervsaffald og husholdningsaffald der, dels allerede genanvendes, dels er til rådighed for en sorteringsproces i den enkelte kommune.

Oversigt over affaldsfraktioner (datafil, Excel)
Dette er en datafil, som danner grundlag for notatet "Metodenotat affaldsfraktioner"

Notat om europæiske sorteringsanlæg (Notat)
Notatet afrapporterer en undersøgelse af, hvilken type af affald der sorteres på europæiske sorteringsanlæg, kvaliteten af udsorteringen og fra hvilke kilder affaldet stammer (dvs. fra enten husholdninger eller erhverv). Ydermere er det undersøgt, hvordan de enkelte anlæg er blevet oprettet og ejes, herunder om det er i kommunalt eller privat regi.

Juridiske rammer for sorteringsanlæg, Miljøprojekt nr. 1558, 2014
Rapporten beskriver dansk lovgivning og relevant EU- ret for etablering og drift af affaldssorterings-anlæg. Rammebetingelserne for offentlige anlæg, private anlæg og tre former for offentligt-privat samarbejder om sorteringsanlæg analyseres i forhold til miljøretlig, kommunalretlig, udbudsretlig og statsstøtteretlig regulering bl.a. med henblik på leveringssikkerhed for kommunalt affald og med hensyn til mulighed for at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, for kommunal medfinansiering af et anlæg samt for at anvende konkurrencepræget dialog under et udbud.

Automatisk affaldssortering - teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer, Miljøprojekt nr. 1559, 2014
Rapporten beskriver teknologiske løsninger til automatisk sortering af affaldsfraktionerne plast, metal, papir, pap og glas. Danske virksomheder inden for automatiserings-, robot- og sensorteknologi er også identificeret. Der vises beregninger for anlægskoncepter, som kan håndtere kildesorteret, kildeopdelt og evt. blandet tørt affald fra husholdninger, genbrugspladser og erhverv. Investerings- og driftsomkostninger, materialeflow i anlægget og outputkvalitet fremgår. Stordriftsfordele forventes opnået ved opland med 0,5 – 1,6 mio. indbyggere afhængigt af anlægskoncept.

Notat fra Kammeradvokaten om L-548
Notat fra Kammeradvokaten om kommuners mulighed for deltagelse i selskaber, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald.