Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg

Partnerskabet om automatiske affaldssorteringsanlæg havde det overordnede formål at undersøge mulighederne for etablering af et eller flere fyrtårnsprojekter indenfor central automatiseret sortering af tørre affaldsfraktioner. Partnerskabet er nu afsluttet.

Affaldssorteringsanlæg

 

Baggrund
En række af vores nabolande har mere udbredte og længerevarende erfaringer end Danmark med forskellige indsamlingssystemer, som f.eks. kildesortering, centralsortering og kombinationer af dette. Herudover er deres genanvendelsesprocenter for en række tørre affaldsfraktioner, som f.eks. plast og organisk affald, ofte højere end de danske genanvendelsesprocenter. 

Miljøstyrelsen indledte på denne baggrund et samarbejde i 2013 med regionerne om at etablere ét eller flere fyrtårnsprojekter inden for forskellige områder, herunder et projekt inden for affaldsområdet om automatiske affaldssorteringsanlæg. Samarbejdet inden for affaldsområdet blev udmøntet konkret i et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og i første omgang regionerne Midtjylland og Sjælland, som skulle faciliteres af et sekretariat. Senere blev partnerskabet udvidet med de øvrige tre regioner samt KL.

Partnerskabets sekretariat og aktiviteter blev hovedsagelig finansieret af det Miljøteknologiske udviklings-, test- og demonstrationsprogram (MUDP), men også Region Sjælland har bidraget til finansieringen. Partnerskabet var nævnt som et initiativ i Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” (2013-2017) og det miljøteknologiske, udviklings-, test og demonstrationsprogram (MUDP). Det havde i øvrigt til formål at bidrager til realisering af regionernes satsning i relation til erhvervsudvikling på det grønne område.

Fyrtårnsprojekt
Et fyrtårnsprojekt kan beskrives som etablering af den næste generation af teknologi, der kan blive state-of-the-art om få år, hvis den får en chance for at vise sit værd i daglig fuldskaladrift. I en del tilfælde vil der være tale om at kombinere flere forskellige teknologier på nye måder for at opnå særlige miljøresultater på flere fronter på én gang. Fyrtårnsprojekterne skal fokusere på udvikling, modning og test af nye miljøforbedrende teknologier, som rummer et væsentligt erhvervs- og eksportpotentiale.

Fokus for partnerskabet
I første omgang var fokus i partnerskabet på etablering af et fyrtårnsprojekt for central sortering, men i løbet af partnerskabet stod det klart, at der var behov for en anden tilgang end konkrete udbud af et eller flere fyrtårnsprojekter med tilskud til etablering af nyudviklede sorteringsanlæg. Fokus blev derfor fra sommeren 2014 koncentreret om at skabe et videngrundlag for beslutningstagere og aktører i regioner og kommuner samt identificere realistiske løsninger, fælles forståelse samt kontakter med udgangspunkt i allerede eksisterende tiltag og muligheder i de enkelte regioner. Der skulle stadigvæk arbejdes for, at det kunne resultere i udvikling, modning og test af nye miljøforbedrende teknologier med væsentlige erhvervs- og eksportpotentialer. 

For at sikre et så velfunderet grundlag for partnerskabet som muligt, blev en bred målgruppe af relevante aktører og interessenter inden for området ”automatiske affaldssorteringsanlæg” involveret via målrettede aktiviteter.

Succeskriterier for partnerskabet var at skabe en fælles forståelse og retning i hele affalds-værdikæden for de resultater, som er blevet skabt under partnerskabet. Resultaterne skulle også ses som en udmøntning af Regeringens nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” gennem udvikling og etablering af sorteringsteknologier, der kan bidrage til opfyldelse af grøn omstilling samt målsætningen om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Partnerskabets sekretariat og aktiviteter har hovedsagelig været finansieret af MUDP, men også Region Sjælland har bidraget til finansieringen.

Partnerskabet har bidraget til væsentlig videnopbygning på området

 

 

 

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Kontaktpersoner
Niels Bukholt
tlf.: 72 54 41 68
e-mail: Obfuscated Email

Søren Freil
tlf.: 72 54 44 90
e-mail: Obfuscated Email

Lotte Kau Andersen
tlf: 72 54 42 91
e-mail: Obfuscated Email

Sekretariat

Dakofa
Vodroffsvej 59, 1. sal
1900 Frederiksberg

Kontaktpersoner
Morten Carlsbæk
tlf 32 64 61 28
email Obfuscated Email

Annette Mejia Braunstein
tlf 32 64 61 27
email Obfuscated Email