Offentlig efterspørgsel og fremme af ny dansk miljøteknologi.

Partnerskabet blev startet i december 2010 og er et samarbejde mellem Dansk Industri, Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, Kommunernes Landsforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Klima- og Energiministeriet, Trafikstyrelsen, Danske Regioner samt Miljøstyrelsen.
Partnerskabet skal kortlægge, hvor det offentlige – gennem offentlige investeringer - og danske virksomheder med fordel kan samarbejde omkring miljøproblemstillinger, både så det løser miljøproblemer, men også så virksomhederne kan udvikle nye miljøteknologiske løsninger til markedet i Danmark og i udlandet.

Udgangspunktet er, at partnerskabet i første omgang skal identificere nogle af de miljøproblemer og udfordringer, kommunerne oplever inden for deres ansvarsområder for affald, luft og vand. I 2011 er der afholdt 4 workshops i Aarhus, Odense, Roskilde og København, hvor mulige samarbejdsområder er diskuteret mellem virksomheder og offentlige myndigheder.
Miljøministeriet støtter faciliteringen af partnerskabet med 490.000 kr. under den miljøteknologiske handlingsplan. Der afsættes desuden i foråret 2011 op til 5 millioner kroner til konkrete test-, udviklings-, og demonstrationsprojekter, hvor virksomhederne kan afprøve ny miljøteknologi ude i kommunerne.

Baggrund

Det har under den politiske forhandling om den miljøteknologiske handlingsplan været et politisk ønske at undersøge, hvorvidt offentlige indkøb og investeringer kan bidrage til udvikling af ny miljøteknologi ude i de danske virksomheder. I forlængelse af Folketingets aftale bag den miljøteknologiske handlingsplan er der på denne baggrund igangsat et partnerskab, der skal undersøge dette.

Fakta om offentlige indkøb og investeringer inden for miljø.

Den offentlige sektor foretog indkøb hos andre virksomheder for 269 mia. kr. i 2008. Det drejer sig om indkøb af konkrete produkter som kontormøbler, sundhedsartikler, IT, mv. samt udgifter til husleje, indkøb af transportydelser mv.
Herudover investerer det offentlige i bygninger, anlæg og maskiner og andre varige kapitalgoder. De samlede offentlige investeringer var på 52 mia. kr. i 2008, hvoraf en stor del blev ”købt” hos private virksomheder.
Endelig udgjorde den offentlige sektors udgifter til miljøbeskyttelse 31,5 mia. kr. i 2008. Heraf udgjorde investeringerne 10 mia. kr. og indkøbene 15 mia. kr. De to væsentligste udgiftsområder er affaldshåndtering samt håndtering af spildevand og regnvand.

Kontakt for flere oplysninger 
Jens Schultz Hansen
Miljøstyrelsen Miljøteknologi
Tel: 72 54 45 22
Mail Obfuscated Email