Danish Soil Partnership – et partnerskab for den danske jordforureningssektor

Partnerskabet er et samarbejde mellem virksomheder i jordforureningsbranchen, Danske Regioner og Miljøministeriet.

undefined

Foto: Region Midtjylland

Formålet

Partnerskabets formål er at mobilisere og samle aktørerne indenfor jordforureningssektoren med henblik på at skabe synergi, udvikle miljøeffektive løsninger og skabe grundlag for øget eksport af teknologier til jordrensning til et voksende globalt marked.
Partnerskabets strategiske målsætninger er derfor at:
• støtte netværk og samarbejde blandt aktørerne på jordforureningsområdet
• synliggøre finansieringsmuligheder til udvikling og eksport af produkter og løsninger
• fremme udvikling af danske produkter og løsninger til jordforureningsområdet
• ”brande” danske produkter og løsninger i udlandet

Partnerskabet er for alle, der arbejder inden for jordforureningssektoren, og kan følges elektronisk på Linked-In under den åbne gruppe: Danish Soil Partnership.

Baggrund

Verden står overfor stigende udfordringer vedr. klimatilpasning og miljø. Mange steder i verden opleves der stigende problemer i forhold til adgang til rent drikkevand, arealer til dyrkning af afgrøder og konsekvenser af øget urbanisering. I Danmark har vi tradition for at tage hånd om miljøproblemer, og vi har lang erfaring med at løse udfordringer relateret til jordforurening.
Miljøstyrelsen, Danske Regioner, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Miljøteknologi satte et analysearbejde i gang af jordforureningssektoren. Brancheanalysen er udkommet som Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1500/2013: ”Brancheanalyse for jordforureningssektoren” og er udarbejdet af COWI og RGS90 i 2012-2013.
Analysen giver et billede af sektorens størrelse og barrierer og muligheder for vækst internationalt og nationalt. Hovedkonklusioner er, at konkurrencen i Danmark er vedblivende hård, at teknologiudviklingen i Danmark primært er drevet af offentlige projektmidler, samt at vækst¬poten¬tialerne i Danmark er relativt små. Mange virksomheder i branchen ser ikke deres opgaveløsning i en større sammenhæng, ikke erfaring med at eksportere ydelser eller i øvrigt gearet til eksport. Brancheanalysen giver anbefalinger om, hvad der skal til for at fremme eksport og vækst inden for jordforureningsbranchen.
Rapporten indeholder anbefalingerne til, hvad branchen og myndighederne aktivt kan gøre for at fremme eksport- og vækstpotentialerne. Mindre og små virksomheder kan f.eks. med fordel indgå i – eller skabe – netværk med en bredere vifte af branchens markedsaktører, hvis et eksportpotentiale ønskes realiseret.

Fakta

Partnerskabet (DSP) er etableret i slutningen af 2013 og er finansieret foreløbigt til udgangen af 2015. Partnerskabet er finansieret i fællesskab af Miljøstyrelsen og Danske Regioner.
Partnerskabets arbejde kan følges elektronisk, se nyttige links nederst.
På State of Green kan virksomheder og myndigheder beskrive cases og f.eks. angive om der er muligheder for besigtigelse.