Vand

Næringsstoffer, miljøfremmede stoffer, fysiske påvirkninger og vandindvindingen kan påvirke kvaliteten af vandet og hele vandkredsløbet med deraf følgende konsekvenser for den omgivende natur og menneskets sundhed.

Strandkant ved avernakø

Miljøteknologiske udfordringer

Globalt er vandressourcerne presset af overudnyttelse og forurening, og også i Danmark står vandsektoren over for nye udfordringer og muligheder. Decentrale rensningsløsninger bliver mere kosteffektive, der er øget fokus på at genindvinde ressourcerne i spildevandet samtidigt med, at vi skal anvende så lidt vand som muligt. Dermed kan virksomheder styrke deres konkurrenceevne, og forudsætningerne forbedres for at håndtere de udfordringer, som vandplanerne stiller os overfor.

Vandområdet er allerede en dansk milliardindustri, men det er samtidigt et hastigt ekspanderende globalt marked. Ikke mindst markedet for forsyningsoptimering og effektive rensnings- og genbrugsteknologier vil vokse. Teknologirådet anslår, at de globale investeringer i vandsektoren vil udgøre over 1.100 mia. i 2025. Og Danmark er et af de lande i verden, der har de bedste forudsætninger i form af viden og ressourcer til at levere fremtidens vandløsninger.

Prioritering

Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på:

  • Recirkulation af ressourcerne i spildevandet – synergier vand/energi, fosfor mv.
  • Decentrale renseløsninger – på landet, hospitaler, ballastvand og produktion
  • Sikring af rent drikkevand – styring, overvågning, måling og behandling
  • Kosteffektiv vandforvaltning – digitalisering, samkøring af afløbssystemer, renseanlæg mv.

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007, og vand har været et fokusområde fra starten. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på området.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 - 

Nuværede partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til test, udvikling, demonstration. Link til hjemmesiden Ecoinnovation.

Yderligere information

EU-Kommissionens temaside om vand

Danish Water Forum er et netværk af danske organisationer og virksomheder indenfor vandområdet.