Miljøtemaer: Udfordringer og teknologiske muligheder

Herunder følger en tematisk indgang til arbejdet med forskellige miljøudfordringer og de tilgængelige miljøteknologiske muligheder.

miljøtemaer 1170-400

Affald og ressourcer
Ressourcer findes ikke kun i miner, men også i skraldecontainere, bygninger, spildevand m.v. Nye løsninger skal have fokus på høj kvalitet i genanvendelsen og at fjerne problematiske stoffer fra ressourcekredsløbet. Læs mere om arbejdet med affald og ressourcer her.

Luft
Luftforurening i de store byer er på vej til at blive den primære miljørelaterede sundhedsrisiko på verdensplan. En af de store udfordringer er transporten, der følger i kølvandet på den stigende verdenshandel. Læs mere om arbejdet med renere luft her.

Kemikalier
En række af de kemikalier, som vi anvender i dag, har uønskede virkninger på miljø og sundhed. Den miljøteknologiske indsats skal fokusere på både designfasen, leverandørkrav til råvarer og produktionsprocesser. Yderligere sigtes mod at reducere brugen af problematiske kemikalier for sundhed og miljø i produkter . Det gælder om såvel at finde alternativer i form af mindre problematisk kemi eller ved at anvende anden teknologi. I Danmarks ønsker vi også at reducere biociders påvirkning på miljø og sundhed bl.a. gennem udvikling af miljøteknologiske løsninger. Læs mere om arbejdet med kemikalier her.

Vand
Globalt er vandressourcerne presset af overudnyttelse og forurening, og også i Danmark står vandsektoren over for nye udfordringer og muligheder. Læs bl.a. mere om arbejdet med at mimere forbruget og sikre en effektiv rensning her.

Klimatilpasning
I forhold til klimatilpasning er der behov for løsninger, som kombinerer varslingssystemer med teknologier og metoder til tilbageholdelse og nedsivning af regnvand og som kombinerer brugervenlige varslingssystemer med monitering af risiko for højere vandstand. Læs mere om den miljøteknologiske indsats for klimatilpasning her. 

Støj
Støj er en væsentlig kilde til sygdom og tabte leveår. Derfor forventes der en stigende global efterspørgsel efter grøn teknologi, der kan forebygge og begrænse støj. Læs mere om det arbejdet her.

Økologisk og Bæredygtigt Byggeri
Udgangspunktet for arbejdet med økologisk byggeri er et ønske om at styrke de danske kompetencer inden for grøn teknologi og økologisk byggeri med det formål, at vi i Danmark bliver bedre til at omsætte gode ideer og projekter til konkurrencedygtige løsninger og dermed arbejdspladser. Læs mere om arbejdet med at fremme økologisk byggeri her.

Industriens miljøudfordringer
Mange danske industrivirksomheder er dygtige til at reducere udslip og forurening, men der er et øget behov for at kunne økonomisere med knappe naturressourcer, fordi råvaremarkedet har tendens til stigende og svingende priser. Læs mere om arbejdet med at ressourceeffektivisere i danske virksomheder og hjælpe dem til at være på forkant med EU's miljøregulering. Læs mere om cirkulær økonomi og grøn industrisymbiose her.

Kontakt

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Tlf: 72 54 40 00
Obfuscated Email