Danske miljøteknologiske styrkepositioner

Det globale marked for miljøteknologi er præget af stærk konkurrence om at udnytte de nyeste teknologiske muligheder, og stadigt flere steder i verden satses der på nye miljøeffektive teknologier. Danmark er på en række områder med i front, og hvis vi skal fastholde og udbygge vores position, kræver det en målrettet offentlig-privat indsats med særlig fokus på de områder, hvor danske virksomheder og videninstitutioner har gode forudsætninger for at kunne gøre sig gældende i konkurrencen.
Miljøministeriet har udarbejdet et engelsksproget informationsmateriale kaldet "Danish lessons" i første omgang på vandområdet. Det beskriver danske erfaringer med regulering og løsning af miljøproblemer.

Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk analyse (FORA) har i to rapporter til Miljøstyrelsen fremhævet en række områder, hvor Danmark har særlige muligheder for at udnytte den stigende efterspørgsel på verdensmarkedet gennem et forpligtende og strategisk samarbejde mellem virksomheder, universiteter, forskningslaboratorier og offentlige myndigheder.

Desuden har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 2003 udgivet rapporten "Grønt teknologisk fremsyn - om perspektivrige grønne teknologier med erhvervspotentiale", som også fremhæver områder, hvor Danmark har særlige muligheder.  Og Vækstfonden har i 2007 udgivet en rapport om perspektiver for iværksætteri og venturekapital i miljøsektoren i Danmark.

Til sammen peger undersøgelserne på danske styrkepositioner på følgende områder, som du kan læse mere om nedenfor:

Energi/klima
Danske virksomheder er leveringsdygtige i miljøeffektiv teknologi på hele energi- og klimaområdet. En stor del af virksomhederne har en betydelig forskningsindsats, og en lang række forsknings- og videninstitutioner arbejder også med spørgsmålet. FORA's undersøgelse peger på tre områder - og Grønt teknologisk fremsyn på et fjerde område - som særlige danske styrkepositioner.

Megavindmøller
Inden for vindmøller har danske virksomheder allerede i dag en væsentlig styrkeposition, og ved at satse på udvikling af en konkurrencedygtig megavindmølle og konkurrencedygtige havvindmøller, så kan Danmark bevare og udbygge den erhvervsmæssige styrkeposition på området.

Biobrændsler
Inden for biobrændsler vurderes der at være et stort potentiale i flydende biobrændsler til transportsektoren som alternativ til benzin og diesel. Danske forsknings- og udviklingsmiljøer er førende inden for fremstilling af bioethanol fra billige restprodukter fra landbruget. Danske virksomheder har også gode forudsætninger for at gøre sig gældende internationalt i forhold til enzymteknologi.

Brændselsceller
Der forventes at være et meget stort miljømæssigt og forsyningsmæssigt potentiale i brændselsceller til transport og energiproduktion. Danske virksomheder og forskningsinstitutioner er langt fremme med udviklingen af to typer af brændselsceller til kraftværker og transportformål samt mindre kraftvarmeanlæg.

Energioptimering af bygninger
"Grønt teknologisk fremsyn" har peget på energioptimering af bygninger som et område, hvor der er store miljømæssige potentialer og forventninger om, at danske virksomheder vil kunne udnytte disse kommercielt.

Vand
På vandområdet har Danmark nogle store førende virksomheder og mange små og mellemstore innovative virksomheder inden for et bredt spekter af teknologier. Det drejer sig bl.a. om teknologier til vandbesparelser, vandrensning, pumpeteknologier, vedligeholdelse af infrastruktur, analysemetoder, online monitering og modellering. Desuden peger Vækstfonden på, at danske rådgivere på vandområdet står stærkt med hensyn til rådgivning om vandinfrastruktur og systemer til spildevandsrensning.

Vandrensning
FORA peger særligt på vandrensningsområdet som et område, hvor der er stort erhvervsmæssigt potentiale, som kan realiseres gennem en koordineret indsats. Danske virksomheder vurderes her at have muligheder for at udvikle helt nye løsninger ved at kombinere og videreudvikle teknologier inden for flere forskellige discipliner, som ikke hidtil har været koblet sammen, bl.a. membranteknologi, kemisk tilsætning, U/V-teknologi, elektrokemisk rensning og enzymteknologi.

Miljøvenligt landbrug
"Grønt teknologisk fremsyn" har også peget på miljøvenligt landbrug som et væsentligt fokusområde. Der er en stigende, men fortsat begrænset vækst inden for virksomheder, der udvikler teknologier til håndtering af husdyrgødning fra stald til mark. Det gælder både for biogasanlæg, udvikling af separationsanlæg, foderstoftilsætninger og andre teknologier, der bidrager til at løse landbrugets miljøudfordringer.

Ammoniak emission
Der er i lovgivningen sat faste grænser for niveauet af ammoniakfordampning fra landbrug. Dette tiltag har sat fokus på udviklingen af teknologier, både biologiske og kemiske luftrensere, men der er også øget fokus på andre teknologier og metoder til at nedsætte ammoniakemissionen f.eks. ved undgå dannelse af ammoniak i stalde og gødningslagre.

Luft
I Danmark er der en række virksomheder, som er blandt verdens ledende inden for teknologi til rensning af brændstoffer, mere miljøvenlige skibsmotorer og røggasrensning til kraftværker, industrivirksomheder og affaldsforbrændingsanlæg. Herudover er der danske kompetencer inden for styring af forbrændingsprocesser samt måling og modellering af luftforurening. Endelig er danske virksomheder langt fremme, når det gælder partikelfiltre og katalysatorer til biler samt mere miljøvenlige brændeovne.

De danske virksomheder på luftområdet har en høj grad af eksport og leverer komponenter og delløsninger til globale spillere, både udstyr til eftermontering og udstyr, som andre virksomheder anvender i deres produkter.

Kemi
En række danske virksomheder beskæftiger sig med udvikling, anvendelse eller produktion af mindre miljøbelastende alternativer til skadelige kemikalier. Det gælder bl.a. alternativer til tungmetaller, mere miljøvenlig maling og vaske- og rengøringsmidler.

Industriel bioteknologi
Både FORA og Vækstfonden peger på industriel bioteknologi som et område med stort potentiale. I dag anvendes enzymer fx inden for forskellige områder, hvor de erstatter kemikalier og samtidig forbedrer ressourceudnyttelsen bl.a. i vaskemidler, papirproduktion og tekstilfremstilling. Teknologien har også store potentialer i forhold til bl.a. vand- og jordrensning.

Miljøstyrelsen har gennemført en mere detaljeret undersøgelse af øvrige danske styrkepositioner inden for substitution af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier. Find rapporten her.

Affald
Vækstfondens rapport peger på, at Danmark i dag besidder et af de mest miljøvenlige affaldssystemer med stærke kompetencer inden for genanvendelse og forbrænding med energiudvikling. Dansk affaldsindustri er endvidere teknologisk stærk på en række nicheområder, herunder behandling af farligt affald og behandling af nye affaldstyper. En anden betydelig styrkeposition ligger i rådgivningssektoren, som er førende inden for rådgivning om helhedsløsninger vedrørende affaldssystemer samt procesoptimering.