Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Hvad er støtteberettigede udgifter?

Til udviklings-, test og demonstration projekter er følgende udgifter støtteberettigede:

  • Personaleudgifter (forskere, produktudviklere, teknikere, og andet hjælpepersonale i det omfang, de er beskæftiget ved forskningsprojektet samt sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse).
  • Udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i det tidsrum, hvor det anvendes til projektet. Anvendes sådanne instrumenter og udstyr ikke i hele deres livscyklus til projektet, er det kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtteberettigede.
  • Udgifter til bygninger i det omfang og det tidsrum de anvendes til projektet. Det er kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtte berettigede. Leje af lokaler kan medtages i det tidsrum de anvendes til projektet.
  • Udgifter til kontraktforskning, og køb eller licencering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængde betingelser samt samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som udelukkende anvendes til projektet.
  • Yderligere generalomkostninger  direkte affødt af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, udgifter til afholdelse af møder og rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet.
  • Andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger, og diverse produkter i direkte tilknytning til projektet, herunder også udgifter til rapportering om og publicering af projektets resultater.

Der ydes ikke tilskud til inventar og lignende.

Til tekniske gennemførlighedsundersøgelser er følgende udgifter støtteberettigede:

  • undersøgelsesomkostninger.

Til  projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter (tilskud til miljøbeskyttelse) er følgende udgifter støtteberettigede:

  • de yderligere investeringsomkostninger, der er nødvendige, for at gå videre end de gældende nationale og fællesskabsstandarder eller øge miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget EU-standarder og nationale standarder.

Sekretariat for miljøeffektiv teknologi

Title: Miljøstyrelsen
Phone: +45 72544000