Hvad er støtteberettigede udgifter?

Til udviklings-, test og demonstration projekter er følgende udgifter støtteberettigede:

  • Personaleudgifter (forskere, produktudviklere, teknikere, og andet hjælpepersonale i det omfang, de er beskæftiget ved forskningsprojektet samt sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse).
  • Udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i det tidsrum, hvor det anvendes til projektet. Anvendes sådanne instrumenter og udstyr ikke i hele deres livscyklus til projektet, er det kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtteberettigede.
  • Udgifter til bygninger i det omfang og det tidsrum de anvendes til projektet. Det er kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtte berettigede. Leje af lokaler kan medtages i det tidsrum de anvendes til projektet.
  • Udgifter til kontraktforskning, og køb eller licencering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængde betingelser samt samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som udelukkende anvendes til projektet.
  • Yderligere generalomkostninger  direkte affødt af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, udgifter til afholdelse af møder og rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet.
  • Andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger, og diverse produkter i direkte tilknytning til projektet, herunder også udgifter til rapportering om og publicering af projektets resultater.

Der ydes ikke tilskud til inventar og lignende.

Til tekniske gennemførlighedsundersøgelser er følgende udgifter støtteberettigede:

  • undersøgelsesomkostninger.

Til  projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter (tilskud til miljøbeskyttelse) er følgende udgifter støtteberettigede:

  • de yderligere investeringsomkostninger, der er nødvendige, for at gå videre end de gældende nationale og fællesskabsstandarder eller øge miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget EU-standarder og nationale standarder.