Afsluttede projekter indenfor affalds- og ressourceområdet

Projekter indenfor affalds- og ressourceområdet gennemført under den miljøteknologiske indsats.

Cirkulære projekter, hvor hele værdikæden er med

 • Plast
  • Fra husholdningsaffald til husholdnings-sorteringssystem
   Formålet med projektet har været at skabe cirkulær økonomi for at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af den tørre affaldsfraktion plast og skabe øgede anvendelsesmuligheder for de recirkulerede materialer i nye produkter. Fors A/S (forsyningsselskab), har indsamlet den tørre affaldsfraktion plast i tilstrækkelige mængder og plasten er blevet manuelt sorteret i polymertyper på Fors A/S genbrugspladser. Herefter er plasten blevet sendt til Aage Vestergaard Larsen A/S (oparbejdningsvirksomhed), hvor plasten er blevet genanvendt og nyttiggjort, så Schoeller Plast A/S (plastproducent) har kunnet benytte det recirkulerede materiale i et nyt produkt. Projektet har vist, at det er muligt at fremstille et indendørs affaldssorteringssystem produceret af 100 % genanvendt husholdningsplast. Produktet er blevet udleveret til Fors A/S kunder som et levende eksempel på at affald er en ressource til fremme af den videre sortering af plast.

Genanvendelse af ressourcer i affald

 • Organisk affald, herunder spildevandsslam
  • Oparbejdning af organisk affald til Biopulp
   Rapporten beskriver muligheden for effektivt at kunne oparbejde organisk affald til en ”Biopulp”, der kan udnyttes til produktion af energi i biogasanlæg og efterfølgende udnyttelse af nærigstoffer til jordbrugsformål. Miljøprojekt nr. 1506, 2013 
  • To-faset biogas og kompostering af organisk affald fra by og land 
   Projektet viser, at det er muligt for anlæg, som primært håndterer flydende affald, også at kunne modtage, forbehandle, afgasse og kompostere kildesorteret, organisk affald (KOD) uden et stort behov for frasortering. Miljøprojekt nr. 1586, 2014
  • Udvinding af fosfor fra slamaske med elektrokemisk teknik
   Rapporten beskriver en ny teknologi til udvinding af fosfor fra asken ved forbrænding af slam. Resultaterne viser, at teknologien virker, og den er nu ved at blive afprøvet i et pilotforsøg. Miljøprojekt nr. 1702, 2015
  • Fra spildevand til fosforholdige produkter
   I projektet beskrives den fosformængde, der er til rådighed til oparbejdning af fosfor på renseanlæggene samt hvilke processer, der kan anvendes til udvinding af fosfor og som giver det bedste udbytte. Endvidere beskrives de fire forskellige metoder, der er blevet udviklet til fremstilling af fosforholdige produkter fra slam. Miljøprojekt nr. 1658, 2015
  • Tørring og pelletering af gødning fra fosforholdige asker
   Efter forbrænding af fosforholdige biomasser fås en aske, som indeholder fosfor på en form, der er svær tilgængelig for planterne. Asken egner sig derfor ikke som gødning. Der er i projektet udviklet en vådkemisk metode til behandling af udvalgte bioasker. Under den vådkemiske behandling ændres fosforens kemiske form, så den er let tilgængelig for planterne. Efterfølgende tørres og presses gødning til gødningspiller, uden ændring af fosforens plantetilgængelighed. Miljøprojekt nr. 1428, 2012
  • Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand
   Projektet belyser, at renseanlæggenes valg af teknologi til fjernelse af fosfor fra spildevand har betydning for biotilgængeligheden af det fosforprodukt, der dannes ved spildevandsrensningen. Der er gennemført en sammenlignende LCA-analyse for at kunne vurdere miljøpåvirkningerne som følge af teknologivalg til fosforfjernelse, og der er udført tekniske og økonomiske vurderinger af de undersøgte teknologer til fjernelse af fosfor fra spildevandet med fokus på at vælge teknologer, der giver et slutprodukt med størst mulig biotilgængelighed indenfor en kort tidshorisont. Der er til vejledningen defineret et indeks, kaldet ”Substainable Phosphorus Removal Index”, der har til formål at give vandselskaberne et operationelt værktøj til at kunne vurdere de forskellige teknologier i forhold til hinanden. Miljøprojekt nr. 1661, 2015

 • Tørre affaldsfraktioner (plast, pap, papir, metal, glas)
  • Forbedret teknologi for automatisk sortering af dagrenovation og storskrald
   Formålet med projektet har været at udvikle højteknologiske løsninger med sensorer og robotter til udsortering af genanvendeligt husholdningsaffald i første omgang plast. Det er i projektet lykkedes at øge udsorteringen af PE-plast fra 34 % til 60 %. Mijløprojekt nr. 1971, 2017
  • Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger
   Projektet omfatter en række affaldsanalyser og testkørsler på sortering af plastaffald på det mekaniske sorteringsanlæg hos Dansk Affald A/S. Projektresultaterne viser, at det er muligt at udvide sorteringskriterierne ved fx at inddrage fødevareplast og anden emballageplast, uden at afsætningsmulighederne forringes. Miljøprojekt nr. 1724, 2015
 • Elektronikaffald
  • RareRecovery - Intelligent opkoncentrering af sjældne jordarter og metaller fra kasserede harddiske
   Projektet undersøgt mulighederne for at opkoncentrere sjældne jordarter – specielt neodym og andre metaller – fra gamle harddiske i det elektronikaffald, der modtages på danske genbrugspladser. Som det er i dag, bliver harddiskene typisk knust, hvorefter man forsøger at frasortere f.eks. aluminium og kobber i store anlæg. Men de sjældne jordarter og en række andre metaller går tabt i denne proces og havner i bunken ”blandet metal”. Der er i projektet udviklet mekanismer til en automatisk adskillelse af harddiskene samt kemiske og elektrokemiske metoder til udvinding af metaller og sjældne jordarter. Miljøprojekt nr. 1798, 2015 

 • Batterier
  • Øget ressourcegenvinding ved forbedret karakterisering af affaldsbatterier
   Projektet har haft til formål at videreudvikle og forfine en teknologi til identifikation af individuelle batterityper, som kan lede til bedre sortering af indsamlede affaldsbatterier. Med teknologien kan Li-Ion batterier nu skelnes på baggrund af deres indhold af kobolt (Co), hvilket kan have økonomisk værdi for affaldsbehandlerne. Projektet sammenligner teknologien med andre sorteringsteknologier til batterier og giver en indledende markedsanalyse for teknologien. Miljøprojekt nr. 1627, 2014
 • Bygge- og anlægsaffald
  • Termisk "stipning" af PCB fra sekundært og tertiært forurenede byggematerialer
   Projektet omfatter en systematisk afprøvning i laboratorieskala af mulighederne for at rense mineralsk byggeaffald forurenet med PCB ved hjælp af termisk rensning ("stripning"). Rapporten konkluderer, at termisk rensning af sekundært og tertiært forurenede materialer er mulig og velegnet til at afprøve i stor skala. Miljøprojekt nr. 1623, 2014
  • Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB i fugemateriale
   Projektets formål var at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan detektere indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder på under et minut. Baggrunden var et ønske om hurtig og effektiv identifikation af PCB-forurenede byggematerialer og dermed mulighed for hurtig udsortering af disse i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver. Rapporten konkluderer, at den udviklede model ikke er i stand til at detektere PCB i tilpas lave koncentrationer til at frikende materialer fra at være farligt affald. Metoden kan dog være relevant i andre sammenhænge, hvor et groft estimat af PCB-indholdet kan give stor værdi. Miljøprojekt nr. 1719, 2015

 • Shredderaffald
  • Lavteknologisk genanvendelse af ressource i deponeret shredderaffald via størrelsesfraktionering 
   Shredderaffald er i Danmark klassificeret som farligt affald og har frem til 1. januar 2012 kunnet deponeres uden statsafgift. Det anslås, at der ligger mere end 1,5 millioner tons shredderaffald i specialdeponier. Nærværende rapport beskriver forsøg udført på to danske deponeringsanlæg med opgravning og størrelsesfraktionering af deponeret shredderaffald med henblik på at kunne udvinde potentielle ressourcer som metal, plast og energi fra affaldet. På baggrund af forsøgene vurderes det, at 60-75% af det opgravede affald med partikelstørrelse over 5 mm vil kunne materialenyttiggøres eller energiudnyttes. Miljøprojekt nr. 1440, 2012

  • Forbedret ressourceudnyttelse af shredderaffald
   Formålet har været at udføre forsøg med pyrolyse af shredderaffald for lettere genvinding af jern og metaller og for fastlæggelse af energiindholdet i affaldet. Efterfølgende er forskellige veje til udnyttelse af energiindholdet i affaldet undersøgt. Projektet har vist stort potentiale for genvinding af mere jern og metal samt peger på energiudnyttelse ved en kombination af pyrolyse og forgasning. Miljøprojekt nr. 1441, 2012

  • Shredder residues: Problematic substances in relation to resource recovery 
   Detailed characterisation of shredder residues shows that certain substances in the waste may present a barrier for efficient and environmentally sound utilization of the resources. Problematic substances are identified and the possibility of source-separation of the problematic substances was assessed. Environmental Project No. 1568, 2014
   En detaljeret karakterisering af shredderaffald har vist, at affaldet indeholder stoffer, der kan være en barriere for at kunne udnytte ressourcerne i affaldet. I projektet er problematiske stoffer i shredderaffald identificeret og mulighederne for at identificere og udsortere materialer indeholdende disse stoffer er undersøgt.
 • Slagge 
  • Sigtning af slagge inden sortering
   Formålet med projektet har været at udvikle et forsorteringsanlæg, som kan forsortere den specielle, våde sammenblanding af flyveaske, gips og slagger fra forbrænding af affald, som findes i USA, således det bliver muligt at frasortere metal og jern fra USA-slagge med Meld-gaards danske sorteringsanlæg (Triple Eddy Current). Miljøprojekt nr. 1893, 2016

  • Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller
   I projekteter det lykkes at udvikle et mobilt slaggesorteringsanlæg, som er i stand til at øge udsorteringen af ikke-jernholdigt metal fra slagge fra affaldsforbrænding. Dette er sket ved at designe og opbygge et sorteringsanlæg, der kan frasortere den fine fraktion (0-8 mm) fra forbrændingsslagger og øge udvindingen af ikke-magnetiske metaller, såsom aluminium, kobber, guld, sølv og zink. Anlægget er udviklet ved at kombinere kendt teknologi på en ny måde. Blandt andet ved anvendelse af en specialbygget sigte til størrelsesopdeling af slaggen, og anvendelse af hvirvelstrømsmagneter, som normalt har været anvendt i f.eks. mineindustri og skrotbranchen, men typisk på stationære anlæg. Det har været vigtigt at ende med et kompakt design, da sorteringsanlægget er mobilt, så det kan flyttes rundt mellem de forskellige forbrændingsanlæg. Miljøprojekt nr. 1844, 2016

 • Affald fra røggasrensning (RGA)
  • Sambehandling af RGA og scrubber væske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen
   Projektet har haft til formål og haft succes med at udvikle en ny teknologi til behandling af røggasrensningsaffald. Projektet har vist, at behandling af røggasrensningsaffald med den såkaldte HALOSEP proces resulterer i to affaldsprodukter, en saltopløsning og et tungmetalprodukt, der potentielt kan nyttiggøres som henholdsvis vejsalt og ved zink-udvinding samt en affaldsfraktion, der kan overholde deponeringskriterierne for farligt affald. I projektet er RGA fra to danske forbrændingsanlæg behandlet med saltholdig væske fra forbrændingsanlæggets scrubber med det overordnede formål at reducere mængden af RGA og skabe et produkt, der kan overholde kravene til deponering på danske deponeringsanlæg. Dette er gjort ved udførelse af en række forsøg på det udvidede HALOSEP-pilotanlæg og efterfølgende batch- og kolonneudvaskningsforsøg. Miljøprojekt nr. 1648, 2015

 • Andre projekter om genanvendelse, herunder øvrige fraktioner
  • Affaldssorteringsystem til store events som festivaller
   Formålet med projektet har været at gentænke affaldsbeholderen; at lave et system, som kan tage sig af alle de forskellige fraktioner, vi kan dele affald op i; at sørge for, at alle fraktioner bliver genanvendt, så vi sparer jordens knappe ressourcer; at kommunikere alt dette til mennesker, som er i berøring med vores system på den ene eller den made; at starte en bevægelse, som får folk til at tænke sig om i forhold til deres adfærd med hensyn til affald. Projektet viste at folk er klar til at tage ansvaret med at affaldssortere. Det handler om mennesker, derfor skal systemet også passe til og interagere med de mennesker, som skal benytte det. Denne udfordring har projektet fundet løsninger til.


Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling af nye produkter

 • Vindmøllevinger
  • Genanvendelse af glasfibermateriale 
   Det anslås, at der årligt kasseres 7 – 10.000 t glasfibermateriale i Danmark (2011), og at der i 2020 vil kasseres 12 – 15.000 t årligt. I dag bliver kasseret glasfibermateriale i hovedsagen enten afbrændt i kraftværker eller deponeret. En række mekaniske egenskaber af kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form er undersøgt og dokumenteret. Undersøgelserne har været fokuseret på materialets isolerende egenskaber. Resultaterne af udførte test på det forarbejdede glasfibermateriale viser, at materialet har gode isolerende egenskaber, der er sammenlignelige med egenskaber for almindeligt anvendte typer af mineraluld. Endvidere er materialet vist at være mekanisk stabilt med egenskaber, der ikke påvirkes ved eksponering til et fugtigt miljø. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

 • Anden nyttiggørelse af recirkulerede materialer
  • Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber
   Rapporten har gennemført en udvikling af procesteknologi og produktionsmetoder til fremstilling af støjskærmselementer af genanvendte glasfiber- og plastmaterialer, frestilling af en "0-serie" af støjskærmsprodukter og dokumentation for produkternes kvalitet ved akkrediterede test. Miljøprojekt nr. 1890, 2016.

  • Fremstilling af kompositprofiler på baggrund af genanvendte glasfibre
   Fiberline Composit A/S har i projektet undersøgt muligheden for at erstatte glasråvaren til produktion af kompositprofiler med kasseret glas fra anden industriel produktion. Resultaterne har vist at det teknologisk er muligt, men på grund af bl.a. stigende pris på kasseret glas har det vist sig for nuværende ikke at være en kommercielt interessant løsning. Virksomheden har derfor valgt at stoppe projektet alerede i analysefasen. Miljøprojekt nr. 1819, 2015


Andre projekter

 • Olie-Vand-emulsioner.
  Formålet med projektet er udvikling af løsninger til reduktion af miljøbelastningen i forbindelse med brug og afskaffelse af olie-vand-emulsioner såsom køle-smøre-middel. Miljøprojekt nr.: 1899, 2016