Afsluttede projekter indenfor affalds- og ressourceområdet

Projekter indenfor affalds- og ressourceområdet gennemført under den miljøteknologiske indsats.

Affaldssortering store events

At gentænke affaldsbeholderen; at lave et system, som kan tage sig af alle de forskellige fraktioner, vi kan dele affald op i; at sørge for, at alle fraktioner bliver genanvendt, så vi sparer jordens knappe ressourcer; at kommunikere alt dette til mennesker, som er i berøring med vores system på den ene eller den made; at starte en bevægelse, som får folk til at tænke sig om i forhold til deres adfærd med hensyn til affald. Alt dette ville dette projekt gerne rumme og indbefatte. Det er en stor mundfuld og en stor opgave. Men også en så vigtig opgave, at nogen bliver nødt til at påtage sig den. Det gjorde projektet, og det gør de stadig. Og konklusionen fra dette projekt, som startede i januar, er helt tydelig: Folk er klar til at tage ansvaret med at affaldssortere. Det handler om mennesker, derfor skal systemet også passe til og interagere med de mennesker, som skal benytte det. Denne udfordring har projektet fundet løsninger til. Rapport om projektet.

Genanvendelse af ressourcer i elektronikaffald

RareRecovery - Intelligent opkoncentrering af sjældne jordarter og metaller fra kasserede harddiske
Projektet undersøgt mulighederne for at opkoncentrere sjældne jordarter – specielt neodym og andre metaller – fra gamle harddiske i det elektronikaffald, der modtages på danske genbrugspladser. Som det er i dag, bliver harddiskene typisk knust, hvorefter man forsøger at frasortere f.eks. aluminium og kobber i store anlæg. Men de sjældne jordarter og en række andre metaller går tabt i denne proces og havner i bunken ”blandet metal”. Der er i projektet udviklet mekanismer til en automatisk adskillelse af harddiskene samt kemiske og elektrokemiske metoder til udvinding af metaller og sjældne jordarter. Miljøprojekt nr. 1798, 2015 

 

Ressourcegenvinding fra affaldsbatterier

Øget ressourcegenvinding ved forbedret karakterisering af affaldsbatterier
Projektet har haft til formål at videreudvikle og forfine en teknologi til identifikation af individuelle batterityper, som kan lede til bedre sortering af indsamlede affaldsbatterier. Med teknologien kan Li-Ion batterier nu skelnes på baggrund af deres indhold af kobolt (Co), hvilket kan have økonomisk værdi for affaldsbehandlerne. Projektet sammenligner teknologien med andre sorteringsteknologier til batterier og giver en indledende markedsanalyse for teknologien. Miljøprojekt nr. 1627, 2014

 

Genanvendelse af organisk affald

Oparbejdning af organisk affald til Biopulp
Rapporten beskriver muligheden for effektivt at kunne oparbejde organisk affald til en ”Biopulp”, der kan udnyttes til produktion af energi i biogasanlæg og efterfølgende udnyttelse af nærigstoffer til jordbrugsformål. Miljøprojekt nr. 1506, 2013 

To-faset biogas og kompostering af organisk affald fra by og land 
Projektet viser, at det er muligt for anlæg, som primært håndterer flydende affald, også at kunne modtage, forbehandle, afgasse og kompostere kildesorteret, organisk affald (KOD) uden et stort behov for frasortering. Miljøprojekt nr. 1586, 2014

 

Genanvendelse af fosfor

Udvinding af fosfor fra slamaske med elektrokemisk teknik
Rapporten beskriver en ny teknologi til udvinding af fosfor fra asken ved forbrænding af slam. Resultaterne viser, at teknologien virker, og den er nu ved at blive afprøvet i et pilotforsøg. Miljøprojekt nr. 1702, 2015

Fra spildevand til fosforholdige produkter
I projektet beskrives den fosformængde, der er til rådighed til oparbejdning af fosfor på renseanlæggene samt hvilke processer, der kan anvendes til udvinding af fosfor og som giver det bedste udbytte. Endvidere beskrives de fire forskellige metoder, der er blevet udviklet til fremstilling af fosforholdige produkter fra slam. Miljøprojekt nr. 1658, 2015

Tørring og pelletering af gødning fra fosforholdige asker
Efter forbrænding af fosforholdige biomasser fås en aske, som indeholder fosfor på en form, der er svær tilgængelig for planterne. Asken egner sig derfor ikke som gødning. Der er i projektet udviklet en vådkemisk metode til behandling af udvalgte bioasker. Under den vådkemiske behandling ændres fosforens kemiske form, så den er let tilgængelig for planterne. Efterfølgende tørres og presses gødning til gødningspiller, uden ændring af fosforens plantetilgængelighed. Miljøprojekt nr. 1428, 2012

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand
Projektet belyser, at renseanlæggenes valg af teknologi til fjernelse af fosfor fra spildevand har betydning for biotilgængeligheden af det fosforprodukt, der dannes ved spildevandsrensningen. Der er gennemført en sammenlignende LCA-analyse for at kunne vurdere miljøpåvirkningerne som følge af teknologivalg til fosforfjernelse, og der er udført tekniske og økonomiske vurderinger af de undersøgte teknologer til fjernelse af fosfor fra spildevandet med fokus på at vælge teknologer, der giver et slutprodukt med størst mulig biotilgængelighed indenfor en kort tidshorisont. Der er til vejledningen defineret et indeks, kaldet ”Substainable Phosphorus Removal Index”, der har til formål at give vandselskaberne et operationelt værktøj til at kunne vurdere de forskellige teknologier i forhold til hinanden. Miljøprojekt nr. 1661, 2015

Genanvendelse af ressourcer i shredderaffald og slagge

Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller
I projekteter det lykkes at udvikle et mobilt slaggesorteringsanlæg, som er i stand til at øge udsorteringen af ikke-jernholdigt metal fra slagge fra affaldsforbrænding. Dette er sket ved at designe og opbygge et sorteringsanlæg, der kan frasortere den fine fraktion (0-8 mm) fra forbrændingsslagger og øge udvindingen af ikke-magnetiske metaller, såsom aluminium, kobber, guld, sølv og zink. Anlægget er udviklet ved at kombinere kendt teknologi på en ny måde. Blandt andet ved anvendelse af en specialbygget sigte til størrelsesopdeling af slaggen, og anvendelse af hvirvelstrømsmagneter, som normalt har været anvendt i f.eks. mineindustri og skrotbranchen, men typisk på stationære anlæg. Det har været vigtigt at ende med et kompakt design, da sorteringsanlægget er mobilt, så det kan flyttes rundt mellem de forskellige forbrændingsanlæg. Miljøprojekt nr. 1844, 2016

Lavteknologisk genanvendelse af ressource i deponeret shredderaffald via størrelsesfraktionering
Shredderaffald er i Danmark klassificeret som farligt affald og har frem til 1. januar 2012 kunnet deponeres uden statsafgift. Det anslås, at der ligger mere end 1,5 millioner tons shredderaffald i specialdeponier. Nærværende rapport beskriver forsøg udført på to danske deponeringsanlæg med opgravning og størrelsesfraktionering af deponeret shredderaffald med henblik på at kunne udvinde potentielle ressourcer som metal, plast og energi fra affaldet. På baggrund af forsøgene vurderes det, at 60-75% af det opgravede affald med partikelstørrelse over 5 mm vil kunne materialenyttiggøres eller energiudnyttes. Miljøprojekt nr. 1440, 2012

Forbedret ressourceudnyttelse af shredderaffald
Formålet har været at udføre forsøg med pyrolyse af shredderaffald for lettere genvinding af jern og metaller og for fastlæggelse af energiindholdet i affaldet. Efterfølgende er forskellige veje til udnyttelse af energiindholdet i affaldet undersøgt. Projektet har vist stort potentiale for genvinding af mere jern og metal samt peger på energiudnyttelse ved en kombination af pyrolyse og forgasning. Miljøprojekt nr. 1441, 2012

Shredder residues: Problematic substances in relation to resource recovery 
Detailed characterisation of shredder residues shows that certain substances in the waste may present a barrier for efficient and environmentally sound utilization of the resources. Problematic substances are identified and the possibility of source-separation of the problematic substances was assessed. Environmental Project No. 1568, 2014

En detaljeret karakterisering af shredderaffald har vist, at affaldet indeholder stoffer, der kan være en barriere for at kunne udnytte ressourcerne i affaldet. I projektet er problematiske stoffer i shredderaffald identificeret og mulighederne for at identificere og udsortere materialer indeholdende disse stoffer er undersøgt.

Sigtning af slagge inden sortering
Formålet med projektet har været at udvikle et forsorteringsanlæg, som kan forsortere den specielle, våde sammenblanding af flyveaske, gips og slagger fra forbrænding af affald, som findes i USA, således det bliver muligt at frasortere metal og jern fra USA-slagge med Meld-gaards danske sorteringsanlæg (Triple Eddy Current). Miljøprojekt nr. 1893, 2016

Genanvendelse af ressourcer i affald fra røggasrensning (RGA)

Sambehandling af RGA og scrubber væske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen
Projektet har haft til formål og haft succes med at udvikle en ny teknologi til behandling af røggasrensningsaffald. Projektet har vist, at behandling af røggasrensningsaffald med den såkaldte HALOSEP proces resulterer i to affaldsprodukter, en saltopløsning og et tungmetalprodukt, der potentielt kan nyttiggøres som henholdsvis vejsalt og ved zink-udvinding samt en affaldsfraktion, der kan overholde deponeringskriterierne for farligt affald. I projektet er RGA fra to danske forbrændingsanlæg behandlet med saltholdig væske fra forbrændingsanlæggets scrubber med det overordnede formål at reducere mængden af RGA og skabe et produkt, der kan overholde kravene til deponering på danske deponeringsanlæg. Dette er gjort ved udførelse af en række forsøg på det udvidede HALOSEP-pilotanlæg og efterfølgende batch- og kolonneudvaskningsforsøg. Miljøprojekt nr. 1648, 2015

 

Genanvendelse af vindmøllevinger

Genanvendelse af glasfibermateriale 
Det anslås, at der årligt kasseres 7 – 10.000 t glasfibermateriale i Danmark (2011), og at der i 2020 vil kasseres 12 – 15.000 t årligt. I dag bliver kasseret glasfibermateriale i hovedsagen enten afbrændt i kraftværker eller deponeret. En række mekaniske egenskaber af kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form er undersøgt og dokumenteret. Undersøgelserne har været fokuseret på materialets isolerende egenskaber. Resultaterne af udførte test på det forarbejdede glasfibermateriale viser, at materialet har gode isolerende egenskaber, der er sammenlignelige med egenskaber for almindeligt anvendte typer af mineraluld. Endvidere er materialet vist at være mekanisk stabilt med egenskaber, der ikke påvirkes ved eksponering til et fugtigt miljø. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber
Rapporten har gennemført en udvikling af procesteknologi og produktionsmetoder til fremstilling af støjskærmselementer af genanvendte glasfiber- og plastmaterialer, frestilling af en "0-serie" af støjskærmsprodukter og dokumentation for produkternes kvalitet ved akkrediterede test. Miljøprojekt nr. 1890, 2016. ISBN: 978-87-93529-27-4

Genanvendelse af byggematerialer

Termisk "stipning" af PCB fra sekundært og tertiært forurenede byggematerialer
Projektet omfatter en systematisk afprøvning i laboratorieskala af mulighederne for at rense mineralsk byggeaffald forurenet med PCB ved hjælp af termisk rensning ("stripning"). Rapporten konkluderer, at termisk rensning af sekundært og tertiært forurenede materialer er mulig og velegnet til at afprøve i stor skala. Miljøprojekt nr. 1623, 2014

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB i fugemateriale
Projektets formål var at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan detektere indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder på under et minut. Baggrunden var et ønske om hurtig og effektiv identifikation af PCB-forurenede byggematerialer og dermed mulighed for hurtig udsortering af disse i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver. Rapporten konkluderer, at den udviklede model ikke er i stand til at detektere PCB i tilpas lave koncentrationer til at frikende materialer fra at være farligt affald. Metoden kan dog være relevant i andre sammenhænge, hvor et groft estimat af PCB-indholdet kan give stor værdi. Miljøprojekt nr. 1719, 2015

Genanvendelse af plast

Fra husholdningsaffald til husholdnings-sorteringssystem
Formålet med projektet har været at skabe cirkulær økonomi for at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af den tørre affaldsfraktion plast og skabe øgede anvendelsesmuligheder for de recirkulerede materialer i nye produkter. Fors A/S (forsyningsselskab), har indsamlet den tørre affaldsfraktion plast i tilstrækkelige mængder og plasten er blevet manuelt sorteret i polymertyper på Fors A/S genbrugspladser. Herefter er plasten blevet sendt til Aage Vestergaard Larsen A/S (oparbejdningsvirksomhed), hvor plasten er blevet genanvendt og nyttiggjort, så Schoeller Plast A/S (plastproducent) har kunnet benytte det recirkulerede materiale i et nyt produkt. Projektet har vist, at det er muligt at fremstille et indendørs affaldssorteringssystem produceret af 100 % genanvendt husholdningsplast. Produktet er blevet udleveret til Fors A/S kunder som et levende eksempel på at affald er en ressource til fremme af den videre sortering af plast.

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger
Projektet omfatter en række affaldsanalyser og testkørsler på sortering af plastaffald på det mekaniske sorteringsanlæg hos Dansk Affald A/S. Projektresultaterne viser, at det er muligt at udvide sorteringskriterierne ved fx at inddrage fødevareplast og anden emballageplast, uden at afsætningsmulighederne forringes. Miljøprojekt nr. 1724, 2015

Produktion af nye produkter baseret på genanvendt råvare

Fremstilling af kompositprofiler på baggrund af genanvendte glasfibre
Fiberline Composit A/S har i projektet undersøgt muligheden for at erstatte glasråvaren til produktion af kompositprofiler med kasseret glas fra anden industriel produktion. Resultaterne har vist at det teknologisk er muligt, men på grund af bl.a. stigende pris på kasseret glas har det vist sig for nuværende ikke at være en kommercielt interessant løsning. Virksomheden har derfor valgt at stoppe projektet alerede i analysefasen. Miljøprojekt nr. 1819, 2015

Andet

Olie-Vand-emulsioner
Formålet med projektet er udvikling af løsninger til reduktion af miljøbelastningen i forbindelse med brug og afskaffelse af olie-vand-emulsioner såsom køle-smøre-middel. Miljøprojekt nr.: 1899, 2016