Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

CIP Eco-innovation – EU program om markedsindtrængning af miljøeffektive løsninger

CIP Eco-innovation er et virksomhedsrettet program, der skal fremme at innovative løsninger med stor miljøeffekt lettere kommer på markedet og får en hurtigere udbredelse. Programmet startede i 2008.
Markedsindtrængningen støttes bl.a. ved at medfinansiere aktiviteter, der kan reducere barriererne for de nye, mere miljøeffektive produkter og processer og serviceydelser, ved at støtte introduktion af de første produkter, og ved på andre måder at hjælpe mindre virksomheder til at trænge ind på markedet. Programmet er således ikke et forsknings- og udviklingsprogram, men programmet skal fylde finansieringsgabet mellem forskning og udvikling og det kommercielle salg.

CIP Eco-innovation – EU program om markedsindtrængning af miljøeffektive løsninger
CIP Eco-innovation er et virksomhedsrettet program, der skal fremme at innovative løsninger med stor miljøeffekt lettere kommer på markedet og får en hurtigere udbredelse. Programmet startede i 2008.
Markedsindtrængningen støttes bl.a. ved at medfinansiere aktiviteter, der kan reducere barriererne for de nye, mere miljøeffektive produkter og processer og serviceydelser, ved at støtte introduktion af de første produkter, og ved på andre måder at hjælpe mindre virksomheder til at trænge ind på markedet. Programmet er således ikke et forsknings- og udviklingsprogram, men programmet skal fylde finansieringsgabet mellem forskning og udvikling og det kommercielle salg.

Ansøgningsfrist for 2013 vil blive publiceret i begyndelsen af maj. Se evt. EU-Kommissionens hjemmeside

Ansøgninger skal indsendes via et elektronisk ansøgningssystem direkte til EU.

programmets hjemmeside er temaerne  beskrevet.
Øvrige fakta om programmet:
• Programmet retter sig især mod mindre og mellemstore virksomheder; men alle typer organisationer kan søge.
• Tilskudsniveau 40-60 %.
• Virksomheder kan søge alene; men ofte vil det styrke ansøgningen med flere partnere fra flere lande eller ansøgers tilstedeværelse i flere lande.
• Programmer støtter både det tekniske arbejde med at komme fra prototyper til demonstration af de første kommercielle løsninger og arbejdet med at udvikle forretningsplaner og foretage det indledende salg.
• Ansøgning kan kun ske elektronisk. Det er vigtigt at overholde alle frister og betingelser. Ansøgningssystemet åbner i løbet af maj.
Al relevant information findes på hjemmesiden www.ec.europa.eu/environment/eco-innovation

Rådgivning og hjælp til interesserede:
Interesserede kan få nærmere oplysninger og vejledning ved henvendelse til Miljøstyrelsens projektservice, Email:
Miljøstyrelsen har gennem en årrække vejledt ansøgere og bistået med at kvalitetssikre ansøgninger, og hidtil har et antal danske virksomheder hvert år haft succes med deres ansøgninger.
Ansøgere kan endvidere få testet deres projektidéer ved fremsendelse af disse til projektadministrationen i Bryssel.

Gode råd:
• Projekterne skal have et europæisk potentiale og dokumenteret forbedre EU's miljøpræstationer - og helst være relateret til EU's politikker og handlingsplaner
• Ansøger skal kunne sandsynliggøre at vedkommende selv eller andre erhvervsmæssige deltagere i projektet eller i den nære målgruppe- bl.a. klart identificerede mindre og mellemstore virksomheder - får økonomiske og markedsmæssige fordele af projektet
• Projektet skal bygge videre på udviklingsarbejde og evt. også forskningsresultater, som ansøger har rettighederne til. Disse rettigheder skal sammen med projektets resultat bidrage til kommercialisering og profit på længere sigt.
• Ansøger skal være indstillet på, at planlægning af projektet og selve ansøgningsarbejdet kræver en betydelig indsats. Projekter, der er en del af eller i det mindste passer ind i en allerede udarbejdet forretningsplan og som inddrager partnere, som man har et godt kendskab til, vil derfor være lettest at søge tilskud til.
• Ansøgning forudsætter at man kan kvantificere sin argumentation - både den miljømæssige, hvad angår den øvrige samfundsmæssige nytteværdi samt det kommercielle og beskæftigelsesmæssige perspektiv.
• Det er ikke for tidligt at starte sit ansøgningsarbejde i løbet af maj/ juni. Det tager ret lang tid at sætte sig ind i programmets idégrundlag og opbygning og udfylde det ret omfattende ansøgningsmateriale.
• Det vurderes, at man ikke skal gå ind i ansøgning af et CIP-projekt, hvis det samlede projektbudget er under ca. 1 mio. euro. Egenfinansieringen skal være på plads.
• Der er behov for meget gennemarbejdede budgetter og arbejdsplaner- ellers bliver det svært i de senere kontraktforhandlinger at nå gode resultater - også selv om der i forhandlingsfasen er plads til nogen fleksibilitet og mindre ændringer.

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her