Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøpolitiske rammer for den miljøteknologiske indsats

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Formålet med loven er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Loven har blandt andet baggrund i finanslovsaftalen for 2015, hvor der er afsat midler til MUDP for de kommende fire år. Det giver et langsigtet perspektiv for indsatsen, og i tråd hermed er rammerne for MUDP nu fastlagt i en lov. Fremover skal MUDP-programmet ledes af en professionel bestyrelse med 8 medlemmer nedsat af miljø- og fødevareministeren, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har en erhvervsmæssig baggrund. Bestyrelsen skal bl.a. starte deres arbejde med at udarbejde en 4-årig strategi for indsatsen under programmet. 

Fra 2016 skal bestyrelsen med udgangspunkt i miljø- og fødevareministerens prioritering af de miljømæssige udfordringer og bestyrelsens 4-årige strategi udarbejde en årlig handlingsplan for programmets nærmere gennemførelse.

2015 er et overgangsår, hvor miljø- og fødevareministeren som hidtil efter dialog med folketingets partier fastlægger de overordnede rammer og prioriteringer. Det betyder at årets ansøgningsrunder kan planlægges og slås op i foråret 2015. Det giver ansøgerne god tid til at lave deres ansøgninger. Det bliver den kommende bestyrelse, der træffer afgørelse om tilskud i 2015.

Læs Miljø- og fødevareministerens rammer og prioriteringer for MUDP 2015 

Resultater af den miljøteknologiske indsats

Bliv klogere på status og resultater af regeringens miljøteknologiske indsats under danske cases og resultater


Baggrund

Miljø- og Fødevareministeriet er dannet den 28. juni 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

Miljøministeriet har siden 2007 haft en miljøteknologisk indsats med en tilskudsordning med fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for bl.a. vand, klimatilpasning, renere luft, bedre udnyttelse af ressourcerne m.v.

I forbindelse med finansloven i 2012, 2013 og 2014 er der afsat midler til en miljøteknologisk indsats under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Anvendelsen af midlerne blev fastlagt i et prioriteringsnotat af miljøministeren efter dialog med aftaleparterne.

Handlingsplanen for 2010-2011 var en udmøntning af en bred politisk aftale fra oktober 2009, der sikrede 90 mio. kr. i perioden 2010-2011 til at fremme en miljøteknologisk indsats indenfor områderne: vand, affald og luft. Et udkast til handlingsplan var forud for endelig udgivelse i offentlig høring. Læs høringsnotat med opsummering af høringssvar.

Forløberen var regeringens første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer, der løb i perioden 2007-2009. Denne handlingsplan rummede ni initiativer og var udtryk for en bred satsning i samarbejde med en række andre ministerier. De ni initiativer var: partnerskaber for innovation, eksportfremme, rådgivning og information til virksomhederne, forskning, miljøeffektiv teknologi i EU, Klima- og energiteknologi, miljøeffektive landbrugsteknologier, et rent og uspoleret vandmiljø og et sundt miljø.