Klima

Klimaforandringer er en af de største miljømæssige udfordringer, vi står over for netop nu. Store CO2-reduktioner og tilpasning til klimaændringer vil være nødvendige. Både i Danmark og internationalt er der behov for teknologi, der mindsker energiforbruget og udnytter nye energikilder.

For at kunne leve op til FN's målsætning om at undgå alvorlige klimaforandringer arbejder EU ud fra en målsætning om, at de globale temperaturstigninger ikke må overstige 2 oC.  Det vil kræve, at de globale emissioner af drivhusgasser reduceres med op til 50 % i 2050 i forhold til 1990.

En så dramatisk reduktion betyder, at der i mange år fremover vil være behov for nye effektive løsninger.

Fremtidens klima- og energiteknologier
Det globale energisystem og transportsektoren er fortsat helt overvejende baseret på fossile energikilder. Det er derfor nødvendigt med en massiv indsats indenfor forskning, udvikling og demonstration af fremtidens klima- og energiteknologier, der kan bidrage til en markant reduktion af udledningen af drivhusgasser.

Megavindmøller, brændselsceller og 2. generations biobrændstoffer er eksempler på nogle af de mange teknologier, der kan medvirke til dette.

Læs her om EUDP (det Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som fremmer ny energiteknologi, der mindsker CO2-udledningen, øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet.